آلمانیهای جدید

Shargh - - جهان - مارینا و هرفرید مونکلر*

بســیاری از آنها کــه پاییز 2015 به آلمان آمدند ماندگار میشــوند، عــدهای درصورتیکــه اوضــاع در کشورهایشــان مســاعد شــود، به میهن خود برخواهند گشت، برخی دیگر ناچار به بازگشــت میشــوند زیــرا از عهده برآوردهکردن شــروط حقوقــی و قانونی لازم براي اقامت در آلمــان برنمیآینــد و بقیــه به کشــور ثالثــی نقل مــکان خواهند کــرد و آلمان را تنهــا بهعنوان یک توقفگاه کوتاهمدت در مسیر طولانی مهاجرتشان در یاد خواهند سپرد. ما نمیدانیم چه کســانی در درازمدت ماندنیاند، قاعدتــا خود پناهجویان هــم ایــن را نمیدانند زیرا اساســا ماهیت پناهجویی بــا تردید و ابهام درباره آینده افراد گره خورده است. تصمیمگیری و روشنکردن تکلیف پناهجویان ورودی به آلمان برعهده اداره مهاجــرت اســت کــه در یک مکانیســم حقوقی آنهــا را ذیل این گروهها طبقهبندی میکند:

دارای حق پناهندگــی، محروم از حــق پناهندگی، برخوردار از حق پناهندگــی محــدود و مشــروط و عدهای که باید کشــور را ترک کنند امــا تا مدتی پیــش از آن اصطلاحا حضورشــان تحمــل میشــود. ایــن دســتهبندی طیــف اقدامات همگرایانــه و میــزان بهرهمنــدی افراد از آنها را متفــاوت میکند، از شرکت در کلاس زبان گرفته تا حق دریافت مجــوز کار در آلمــان. اما ســازوکاری که به این ترتیب ایجاد میشــود موقتی اســت و اغلب با آنچــه متعاقبا تبدیل بــه واقعیت اجتماعــی خواهد شــد، همخوانی ندارد. پناهجویانی کــه حق اقامت دائم در آلمان به آنها داده نشــده، عمدتــا به دلایل مختلفــی ماندگار میشوند و نمیتوان آنها را وادار به ترک خاک کرد و حــال آنکه نهتنها زبــان آلمانــی نیاموختهانــد، برای به رســمیت شناختهشــدن اعتبار مــدارک تحصیلــی خــود اقدامی نکردهاند و به منظور واردشــدن به بــازار کار دورههای پیشنیاز لازم را نگذراندهاند؛ بلکه ماهها و ســالها مانــدن در کمپهــای پناهجویــی آنها را به ســوي انفعال هم ســوق داده و بــا رســیدگیهای محــدود دولــت و امکانــات حداقلی روزگار میگذراننــد. برخــلاف پیشداوری رایج، ایــن وضعیت نتیجــه تنبلی آنها نیســت بلکه حاصــل ایرادات مکانیسم مهاجرپذیری خود ماست که باید در آن تجدیدنظر شــود تا یا هوشمندانهتر عمل کند یا اقدامات همگرایانه را درباره همه پناهجویان به شــکل یکســانی اعمــال کند؛ با ایــن فرض که هــر یــک از آنها در درازمدت در آلمان ماندنی اســت. یکی از اشــکالاتی که به این رویکرد پیشنهادی گرفته میشود، این است که مطلوبترکردن شرایط میتواند وسوســهبرانگیز باشــد و حتــی به بزرگترشــدن مــوج مهاجــرت به سمت آلمان منجر خواهد شد. باید از این منتقدان پرسید آیا پناهجویان خطرات راه را به جان میخرند تا به هر قیمت شده به اینجا بیایند و زبان آلماني بیاموزند؟

اقدامــات همگرایانــه باید مثل معالجهکردن با واکســن باشــد که شــامل حال همه میشــود زیرا از قبل معلوم نیســت چه کسی بیمار خواهــد شــد و در برخــی مــوارد حتی اجباری اســت. با این مقدمه ما پیشــنهاد میکنیــم کلاسهای زبان آلمانی بــرای کلیه متقاضیان پناهندگــی اجباری شــود بیآنکه تفاوتی داشته باشد و در نهایت چه تصمیمی برای پروندههایشان گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.