ترکیه و آینده مبهم اردوغان

Shargh - - جهان -

گولن در یک فایــل صوتی که از او لــو رفته در میــان هوادارانش و گروهی از اعضــای جنبش خدمت بــه آنها میگوید: «شــما باید بدون اینکــه کســی متوجــه شــود در شــریانهای سیســتم رخنه کنید، تا اینکه بر تمام مراکز قدرت برســید، شما باید صبر کنید تا همه حکومت بــه دســتتان بیفتد و همــه قدرت نهادهــای تشکیلشــده در کنارتان قرار میگیرد». دایره اقدامات گولن و جنبش خدمــت محدود به ترکیه نمیشود و شبکه وسیعی در سراسر جهان را تحت پوشش و کنترل دارد. در ترکیه حداقل ٣٠٠ تا ٤٥٠ مدرسه و مراکز آموزشــی فوقمدرن، بیش از هزار شــبکه درمانــی و خدماتی و به همیــن تعداد مرکــز خیریه و عامالمنفعــه تحــت نظــر جنبش خدمت قــرار دارند. گولنیســتها میتواننــد هم از ســطح جامعه و هم از طریق نظامی و هم نهادهای دموکراتیک اردوغان را با جدیترین چالشها مواجه کنند.

احزاب مخالف

احــزاب مخالــف شــامل حزب جمهوریخــواه خلــق بــه رهبری «کمــال قلیچــدار اوغلــو» که در انتخابــات ژوئــن ٢٠1٥ حــدود ٢٦ درصــد کرســیهای پارلمــان را بــه دســت آورده و حــزب کردی «دموکراتیــک خلقهــا » به رهبری «صلاحالدیــن دمیرتاش» که 67.5 درصد کرســیهای پارلمــان را در اختیــار دارند، هســتند. این احزاب در ســالهای آینــده مخالفت خود بــا اردوغان را از طریق مســیرهای دموکراتیــک پیگیــری خواهند کرد کــه در صــورت پیــروزی آنهــا در انتخاباتهای آینده و تغییر اردوغان این امر میتواند مســالمتآمیزترین و کمهزینهتریــن راه برای جلوگیری از تحکیم دیکتاتــوری رجب طیب اردوغــان شــود. ضمــن اینکه این احتمــال وجــود دارد کــه حــزب دموکراتیــک با اتحــاد با «پکک» باعث شود تا تحرکات نظامی کُردها بهشدت افزایش یابد.

کُردهای معارض

حزب کارگران کردستان معروف به «پکک» نام گروهی تروریســتی و چپگرا در کردســتان ترکیه است که از ســال 1984بهعنوان سازمانی چریکــی و تروریســتی شــناخته میشــود که به صورت مســلحانه علیه دولت ترکیه برای خودمختاری کردســتان مبارزه میکنند. این گروه بــه ادعای خــودش دارای ٢٠ هزار مبارز مســلح اســت که مسئولیت بســیاری از حــوادث تروریســتی چندســال اخیــر ترکیــه را برعهده دارد و در سالهای آتی مطمئنا این تحرکات به اوج خود خواهد رسید و سیستم و حکومت ترکیه را با یک چالش جدی مواجــه خواهد کرد. درمجمــوع میتــوان نتیجه گرفت قدرت اپوزیســیون اردوغان بســیار زیاد بــوده و او بهســختی میتواند برای ســالهای طولانــی در مقابل آنها تاب بیاورد و در نهایت با ایجاد ایــن درگیریها و حتی با پیشــرفت اختلافات و تبدیلشدن آن به جنگ داخلی منجر به ضعف حکومت و دولــت و درنتیجه بروز نوع جدیدی از نهادهای اســتثماری بر اثر فقدان تمرکزگرایــی دولــت در ترکیــه در ســالهای آتــی میشــود، ضمنــا آســیبهای اقتصــادی و سیاســی بســیاری از جملــه ایجــاد ناامنی در ســالهای پیــشرو، بالارفتــن ریسک سیاسی، فرار سرمایهگذاران خارجی، کاهش شــدید گردشگران خارجی و آســیب شدید به صنعت توریســم و دیگر آســیبها را به بار خواهــد آورد. میتوانیم بگوییم که اردوغــان به این نکتــه کمتر توجه کــرده که بســتر امــروزه داخلی و خارجی بستری نیســت که پتر کبیر خود را در آن تثبیت کرد و مخالفان اردوغان هــم بســیار قدرتمندتر از مخالفان پتر یکم هســتند. اقدامات ریاســتجمهوری ترکیه تنها باعث آســیبهای گســترده اقتصــادیسیاســی و گسترش ناامنی در ترکیه و تســری آن بــه خاورمیانه یا حتی اروپا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.