جدول2834 طراح:بیژنگورانی

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- ماه میهمانی خدا- شهر مقدس برهماییانواحــد فرعــی کار و انرژی 2- عنوانــی احترامآمیز برای شــخص مرده- دماســنج 3- مکمل زیبایی رو- سیاســت نژادپرســتی- نویســنده 4- زنــدان مسعود سعد سلمان- سرمای شدید- صدای اسب 5- مایعی فرار با طعم تند و سوزان- جمله قرآنیفریاد شــادی 6- پوشــاکی زنانــه- کاغذ ضخیمنازیبــا 7- از ادوات ورزش بدنســازی- بالکن- بله آلمانــی 8- فقیــر و بیچیــز- حامی و پشــتیبان 9- غذای رقیق- از مرکبات- همسایه اردن و عراق 10- رخنهگــر اینترنتــی – فقیر و بیچیــز- گریزان 11- هراسانگیــز- گرم نیســت- لگد 12- کاشــف الکل- بیماری مالاریا- گــودال 13- انبار گندم- به گیاهان بــدون دانه گفته میشــود- مجرای خون 14- مراســمی برای معرفی کتاب تازهمنتشرشدهاز روی بیاطلاعــی 15- دوره 10روزه- عرضــه و توانایی- رسانه شنیداری.

عمودی:

1- داســتان جنگــی منظوم- گلــی زیبا- جای پــا 2- طریقه و روش- کرم شــبتاب- سرمشــق و الگــو 3- مخالــف- صمیمــی و بیریــا- بارکد 4- شهرســتانی در آذربایجــان شــرقی- زبانی از خانواده زبانهای هندواروپایــی- اهرم جابهجایی اجســام ســنگین 5- مادر اختراع اســت- مناسب مردان- حیران و ســرگردان 6- سقف فقرا- شهری در اســتان آذربایجــان غربــی- ضمیر انگلیســی

7- غیرقابل انــکار- کوه آتشفشــانی ایتالیا- قدرت و نیرو 8- نوعی لباس بچــه- محتاج غذا 9- نوعی انــرژی- ظرف کنســرو- مســافر 10- تکــرار حرف دوازدهم الفبا- اســب تندرو- برای محافظت از سوز و سرما به پیشانی میبندند 11- ماهی- بسیار سخت و مشــکل- بلبل 12- حلقه فلزی یا پلاستیکی جهت

توزیــع بار پیــچ و مهره- رنجــش و آزردگی- ضمیر متکلموحــده 13- اجازه انتشــار روزنامه- شــهری در عراق- احداث آن موجب رونق کشــاورزی است 14- مقــام و منزلت – دندانهای اولیه- زبان پهلوی اشــکانی 15- شــعله آتش- مثل و مانند- رود مهم چین.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.