نهاد ديپلماسی رسانهای

Shargh - - صفحه اول - رها خرازیآذر استاد دانشگاه

ديپلماسی رسانهای ازاينرو در جهان امروز قابليت سرمايهگذاری استراتژيک پيدا کرده است که میتواند زمينه اعــلام همزمــان طيفــی از موضعگيریهای ديپلماتيــک تهديد، تحريم، پيشــنهاد همکاری، حل تعارضــات و آغاز مذاکرات، مذاکرات، صلح و... را در قالب گفتمانهای رســانهای فراهم کند. کشورهايی مانند ايران، به دلايل بســيار و متنوع که در اين بحث تخصصــی - مهارتی و نه سياســی، جــای بيان آنها نيست، نقطه هدف ســيلی از جريانهای ديپلماسی رســانهای روزانه هســتند. طبيعی اســت که عرصه محتــوای رســانهای و موضعگيــری ديپلماتيک اين کشورها، نسبت به جريانهای نامبرده به صورت مداوم فعال است. جريانهای ديپلماتيک رسانههای رسمی که امکان بازانتشــار محتوای آنها، فضای رسانههای «شخصیشــده» را نيــز بــرای لابراتوار ديپلماســی کشورها دسترسیپذير کرده است، در نگاه سطح اول، عملکردی ديپلماتيک از کانال رسانههاســت. اما اين ادعا از فرايند يادشــده از رويکردی عميقتر، درواقع قضــاوت و تعريف کاملی از آن به دســت نمیدهد. همانطور که تولد و معرفی رشتههای ميانرشتهای و چندرشــتهای را نمیتوان حاصل جمع رشتههای متداخل در آنها دانست، دیانای ديپلماسی رسانهای نيز حاصــل فرايند ســينرژيک و روابط مؤثــر و متأثر سياست خارجی، ديپلماسی و رسانههاست. ازاينرو دی-کدينگ يــا بازخوانــی محتوای رسانهایشــده ديپلماســی و سياســت خارجــی، تســلط حرفهای مانيتورينگ هوشــمند به دانش «تحليل سياســی- همزمان رسانهای» میطلبد. عدم تسلط متخصصان اغلب سنتی حوزه روابط بينالملل، سياست خارجی و ديپلماسی به دانش بازنمايیهای نوين ديپلماسی رســانهای در بيشــتر مواقــع موجــب میشــود که سياســت به انتخاب اســتراتژيک «اعلامیشــده» از کانال رســانههای کشــورهای مقابل، به «سياســت واقعگرايانــه » نهادهای سياســت خارجی آنها تعبير شــود. تحليلهای ســنتی اين عرصه بهويژه متوجه محتوای درون متن «اعلامی» سيستمهای ديپلماتيک و بيانيه رسانهای ساخت حکومتهاست و نه پيگيری خطوط واقعی منافع و اهداف فرامتنی که به ساخت رســانهای اين گفتمانها منجر شده است. اين هم به نظر میرسد که نتيجه تفکر و بازتوليد تحليل سياسی براساس پارادايمهای سنتی حوزه روابط بينالملل و سياست خارجی باشد و نه درک واقعی از جهان مملو از گفتمانهای فراواقعی و بازنمايیشده رسانهای. در ســوی ديگر اين طيف و در پايگاه رسانهها هم تعبير و تبيينی اغلب غيرحرفهای از ديپلماســی رســانهای وجود دارد. تلاش و تمنای رســانهها در اتخاذ نقشی پويا و بازيگری مؤثر در عرصه ديپلماســی و سياست خارجی کشــورها هميشــه آنقدر بالاست که آنها را به عرصه برخی ســوءتفاهمات میکشــاند. مواجهه متعهدانه با واقعيت «نهاد ديپلماســی رســانهای،» مســتلزم پذيرش الزامات حرفــهای در اين عرصه از سوی نخبگان فعال فکری و اجرائی در نهاد رسانهها و در نهادهای ديپلماتيک و سياست خارجی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.