ايران، اروپا و آمريکا

Shargh - - صفحه اول - بهرام قاسمی . سخنگوی وزارت خارجه

در طــول حيــات جمهــوری اسلامی ايران، باوجود همنظری و اتحاد اصولی ايالات متحده آمريکا و اروپــا دربــاره ايــران، دورههايی نيز تجربه شــده اســت که در آن اين دو کنشــگر جهانی با هم درباره ايران اختلافنظر داشته و مســير متفاوتی را پيمودهاند. به نظر میرسد امروز پــس از مدتها همگرايی اروپا و آمريکا در قبال جمهوری اسلامی ايران، يکبار ديگر در چنين جايگاه و شرايطی قرار گرفتهايم. آمريکا به سردمداری ترامپ از بازبينــی برجام و مهار نقش و نفوذ ايران در منطقه ســخن میراند و در نقطه مقابل اروپاييان بر پايبندی خود به برجــام و حفظ آن تأکيد دارنــد و از تعامل با ايــران در پســابرجام صحبت به ميــان میآورند. اين يک اختلافنظر واقعی اســت؛ هرچند ممکن اســت مقطعــی باشــد. اتحاديه اروپــا و آمريــکای ترامپ در شــرايط فعلی دســتکم در چند مســئله مهم در ارتباط با ايران دچار اختلافنظر هســتند. مهمترين و اصلیترين مســئله، توافق هستهای موسوم به برجام است. دونالد ترامپ که وارث برجام بوده و در هيچيک از مذاکرات منتهی به توافق نقشــي نداشــته، اگرچه تاکنون بــه تعهدات کلــی ايالات متحــده در توافق هســتهای پايبند مانده، اما تحتتأثير مخالفان داخلی آمريکا اهميت تاريخی اين توافق و مسير دشواری را که برای دســتيابی به آن پيموده شده درک نکرده و بدون تأمل جدی در عواقــب آن گاه از لغو و بازبينی برجام ســخن میگويد. در سوی ديگر ماجرا اما اتحاديه اروپا برجام را بزرگترين دســتاورد ديپلماتيک خود در قرن حاضــر میداند و با توجه بــه گامهای مفيد و مؤثری که برای بهرهبرداری از دســتاوردهای پســابرجام در روابط با ايران برداشــته اســت، حفظ و پايبندی به آن را در عداد منافع اساســی خود لحاظ میکند و تاکنون بارها به مقامــات دولت جديد آمريــکا در مورد لزوم و ضرورت پايبندی به اين توافق هشــدار داده اســت. دومين اختلاف مهم درباره منشــأ تروريسم و بیثباتی در منطقه اســت. ايالات متحده بــه رهبری ترامپ در سفر اخيری که به عربستانســعودی داشت، مطابق با انتظار و آنچه ازپيشهماهنگشــده، ايران را منشــأ بیثباتــی و محور تروريســم و افراطیگری در منطقه خوانــد. هزينه اين دســت موضعگيریهــای غلط و غيرواقعبينانــه بــرای آمريکايیهايی که فرســنگها دور از کانــون ناآرامیهای خاورميانــه قرار دارند و در مقايســه با اروپا کمتر تحتتأثيــر آثار مخرب حملات تروريستی قرار گرفتهاند نهتنها بسيار پايين است، بلکه از قِبَــل طرح آن و دامنزدن به ايرانهراســی دروغين میتوانند قراردادهای تســليحاتی ســنگينی را نيز به سعودیها تحميل کنند، اما درپيشگرفتن اين رويکرد برای اتحاديه اروپا به معنای فريب خود و گرفتارشدن هرچهبيشتر در دام ناامنی، بیثباتی و تروريسم است. درســت همان زمانی که ترامپ با خيالی آســودهتر از اروپاييان نمايــش تبليغاتی خود را اجــرا میکند، در اروپا و در منچســتر انگليس اقدام تروريســتی مهيب ديگری رخ میدهد. بنابراين، دستيابی به منشأ حقيقی تروريسم برای آينده امنيت اروپا حياتی است و اتحاديه اروپا نمیتواند همانند ترامــپ با خودفريبی و وارونه جلوهدادن منشأ تروريسم، امنيت اتحاديه و شهروندان خود را وجهالمصالحه مطامع ناپايدار سياسی و تجاری کند. تکرار و تعدد رخدادهای تروريستی در جایجای اروپا و کشف سرمنشأ آنها به محافل اروپايی ثابت کرده که عاملان ترور بهاتفاق دســتآموز وهابيونی هستند که در منطقه عوامــل خود را آموزش میدهند و آنها را ســازماندهی میکنند. از همينجاست که اختلاف ســوم ميان اروپا و آمريــکا خودنمايی میکند. بالطبع زمانی که در مورد منشأ تروريسم و بیثباتی اختلافنظر وجود داشــته باشــد، در مورد نحوه مواجهه با آن نيز اختلافنظر وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.