مولوی عبدالحميد و گفتمان ايرانشهر

Shargh - - صفحه اول - ابراهیم بایسلامی نماينده ادوار مجلس

در حضــور رئيسجمهور و هزاران نفر از فعالان سياســی که از سراسر کشور برای همايش ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در روز سوم خرداد ١3٩٦ به تهران آمده بودند، مولوی عبدالحميداسماعيلزهی، امــام جمعه اهل ســنت زاهدان بــا رويکرد حفظ وحدت، امنيت، شــکوه و عزت ايران سخنان مهمی بيان کرد که تاکنون از زبان يک عالم دينی اهل سنت در اين تراز بیسابقه بوده است. مولوی عبدالحميد که بانفوذترين شــخصيت بلوچســتان و اهل سنت ايران است، بر مفاهيمی مانند تماميت ارضی کشور و حفاظــت از وحدت و همبســتگی ملت و تلاش برای شــکوه و عظمت ايــران تأکيد کــرد. او گفت همــه بايد اختلافات قومی و مذهبــی را برای عزت و ســرافرازی ايران کمرنگ کنيم تــا بتوانيم در کنار همديگر در امنيــت و آرامش زندگی کنيم. در ادامه ايشان دين را از احوال شــخصيه خواند که نشان از رويکردی خاص در ميان علمــای عامه به موضوع دين و جامعه دارد. ســخنان جنــاب عبدالحميد با فلسفه ايرانشهری که در آن همه اقوام و مذاهب از حقوق مساوی برخوردارند، تطابق دارد و با استقبال نخبگان و کنشگران سياســی در سطح ملی مواجه شده است. در وضعيت کنونی و ناامنی مستولیشده بر کشورهای اســلامی اين سخنرانی و ذکر اين نکته که «اهل ســنت عضوی از پيکر ملت ايران اســت،» با توجه به تأثير کلام ايشان در جامعه سنیمذهبان برای امنيت ملــی ايران راهبردی و اســتراتژيک به حســاب میآيد. با همين رويکرد اهل ســنت ايران تاکنــون در مقابل گروههــای افراطی مثل القاعده و داعــش مقاومت کرده و با وجــود همه تلاشها و توطئهها از نفوذ سازمانهای تروريستی به بدنه اهل تســنن ايران جلوگيری کردهاند. ايــن گروهها که در ديگر کشورها تروريسم را با افراط در طرح اختلافات مذهبی از وجه تشکيلاتی سازمانی به درون تودههای مردم کشــاندهاند، در گســتره نفوذ ايرانشهر و ايران فرهنگی که در حوزه مرکزی شامل ايران، افغانستان و تاجيکســتان میشــود تلاششــان بــا ممانعت مــردم و بهويــژه علمای اهل ســنت مواجه شــده است. در فلسفه ايرانشــهری همه اقوام، مذاهب، نژادهــا و گروههــا از حقوق مســاوی برخوردارند و شايستهســالاری محور اداره امور مملکت اســت و تمايزها و تفاوتها جز به صفت شايســتگی از همه گروهها تعريف نمیشود. در سخنرانی تهران و نماز جمعه پــس از آن مولوی عبدالحميــد به اهميت مفهوم «وطن»، «عزت ايرانــی» و صفت «ايرانيت» اشــاره کرده و ضرورت کمرنگشدن وجوه قومی و مذهبی در اداره کشور و سفارش به بهرهگيری دولت از شايســتگان اهل ســنت را بر همين محور استوار کرده است. نگارنده اين سطور در جلسات خصوصی نيز شاهد تأکيد ايشان بر وحدت ملی و حفظ امنيت پايدار ملت ايران بــا اعتصام به موازين دينی و ملی بوده اســت. اين همان راهی اســت که لازم اســت ديگر علمای شيعه و ســنی برای حفظ و استحکام همبستگی ملی و امنيت پايدار بپيمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.