به نام رياض به كام ترامپ

Shargh - - صفحه اول - غلامرضا نظربلند اقتصاددان .

دونالــد ترامــپ در مبــارزات انتخاباتــی رياســتجمهوری آمريــکا بهدفعــات اظهــار کرد که ما بــرای امنيت کشــورهای ديگــر هزينه نمیکنيم. از جمله مخاطبان اين ســخنان عربســتان بــود که ترامپ هفته گذشــته در مقام رئيسجمهور آمريکا اولين ديدار رســمی خارجــی را از آنجا انجــام داد. اين ســفر نهتنها از اين جهت که اولين ديدار او از يک کشور خارجی محسوب میشد، از اهميت خاصی برخــوردار بــود، بلکه بــه دليــل ارزش توافقات صورتگرفتــه و نــوع و کيفيت آنهــا هم اهميت مضاعفی داشــت. اعضای هيئت همــراه ترامپ علاوه بــر امضای قراردادهای نفتــی و صنعتی با همتايان عربستانی خود، قراردادهای گوناگونی در زمينه فروش تســليحات، آموزش و توليد بعضی از اقلام نظامــی در داخل با اجــازه صادرات آنها به کشــورهای «غيرمتخاصــم»، منعقد کردند که ارزش جمع آنها تا ســقف يــک تريليون دلار قابل افزايــش اســت. هرچند که انعقــاد قراردادهای سخاوتمندانه واشــنگتن- رياض متضمن منافعی برای سعودیهاســت و کموبيش بــه آنها امکان میدهد که در راه توســعه اقتصــادی گام بردارند و خــود را بــه تحقــق اهداف ســند توســعهای 2030 نزديک کنند، اما برنده نهايی اين دادوســتد آمريکايیهــا خواهند بود، چراکــه آنها با زدن يک تير، دو نشان را هدف گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.