حامیان لاريجاني بر سر دوراهي

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: ديروز مجلس در حالوهواي انتخابات بــود؛ البتــه انتخابــات هيئترئيســه که قرار اســت چهارشــنبه برگزار شــود. ديروز حتي وقتي در صحن مجلس وزير صنعت براي پاسخ به سؤال چند نماينده در صحن مشغول سخنراني بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.