توصیه عارف به اصلاحطلبان درباره انتخاب شهردار

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: محمدرضا عارف در نشســت مشترک منتخبان شورای شهر تهران و هيئترئيسه شورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبان که در دفتــر بنياد اميد ايرانيان برگزار شد، با تبريک به منتخبان به خاطر کسب رأی لازم از سوی ملت برای حضور...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.