جلالي: در بحث تحقيقوتفحص به قاليباف کمک کرديم

Shargh - - سیاست -

«کاظم جلالي»، نماينده تهــران ميگويد: «ما به آقاي قاليباف هــم در بحث تحقيقوتفحص و هم ســاير مسائل به شهردار تهران کمک کرديم». «کاظــم جلالي»، يکــي از نماينــدگان نزديک به علي لاريجانــي دربــاره نامهاش بــه «قاليباف» که در زمان انتخابات منتشــر شــد، در گفتوگو با «ايلنا» توضيحاتي داده اســت. او درباره نامهاش گفته: «در آن نامه قصد داشــتم مقدمهاي بچينم مبنــي بر اينکه اگر آن حرفها را ميزنم، بهعنوان يک دوســت صحبــت ميکنم. بههرحــال پيش از آغــاز رقابتهــاي انتخاباتــي، چندين جلســه بهمناســبتهاي مختلف خدمت آقــاي قاليباف بوديم و بعضي از آن جلســات دونفره و سهنفره بود که توصيــه بنده بهطور مرتــب، عدم حضور در انتخابات رياســتجمهوري بود، ولي هنگامي که آقاي قاليباف در انتخابات حاضر شده و بحث افزايــش يارانه را مطــرح کردنــد، بهعنوان يک دوســت و برادر نامهاي خطاب به ايشان نوشتم». جلالــي، يکــي از دو نماينــده تهران اســت که با ليست اميد وارد مجلس شد، ولي وارد فراکسيون اميد نشــد؛ ديگري «بهــروز نعمتي» اســت؛ هر دو ايــن افــراد، از نماينــدگان نزديــک بــه علي لاريجاني، رئيس مجلس هســتند. جلالي، رئيس فراکسيون «مستقلين ولايي» مجلس است؛ يعني فراکســيوني که به عنوان حامي «علي لاريجاني» شــناخته ميشــوند. در خلال تبليغات انتخاباتي نامزدها، وقتي قاليباف صحبت از افزايش يارانهها بــه ميــان آورد، کاظــم جلالي در قامــت رئيس مرکــز پژوهشهاي مجلس، نامــهاي خطاب به «قاليباف» منتشــر کرد و اين وعــده را غيرعملي دانســت. او در مقدمه نامهاش از تلاشهايي که بــراي رأينياوردن تحقيقوتفحص از شــهرداري انجام داده، صحبت کــرده بود. در نامه «جلالي» خطــاب به «قاليبــاف» آمده بــود: «آخرين دفاع اينجانب از جنابعالي در جريان تحقيقوتفحص مجلس شوراي اسلامي از شــهرداري بود که در نخستين جلسه کميســيون عمران حضور يافتم و نــوع اظهارات و واکنشهاي حقير در آن جلســه در جهــت حمايــت از جنابعالــي، حتــي گلايه برخــي از همکاران بنــده را در مجلس به همراه داشــت و پس از آن هم در داخل صحن مجلس از هيچگونه تلاشــي دريغ نکردم و تمامي اينها به دليل آن بود که جنابعالي را شخصيتي دلسوز و انقلابي با سوابق درخشان در دوران دفاع مقدس و خدمتگزار به مردم، دانســته و ميدانم». جلالي در توضيحاتــش گفته «واقعيت اين اســت که ما به آقاي قاليباف هــم در بحث تحقيق و تفحص و هم ســاير مسائل به شهردار تهران کمک کرديم اما در آن نامه هم که بههرحال بهعنوان يک سند باقــي ميماند، تأکيد کردم بنده حتي يکبار هم از آقاي قاليباف تقاضاي شــخصي نداشتم. بنابراين نميتواند هيچ شائبهاي درباره بنده وجود داشته باشد، اما اينکه ديگران چگونه عمل کردهاند را در جريان نيســتم و نميدانم که چه ارتباطي با آقاي قاليباف داشتهاند». تحقيقوتفحص از شهرداري از پس چند مــاه کشوقوس، نهايتا در آخرين روز کاري مجلس در سال 1395 يعني 24 اسفند براي رأيگيري بــه صحن مجلس آمد. اولين دســتور کار آن روز رأيگيــري دربــاره «تحقيقوتفحــص از شــهرداري تهــران» بــود و در زمانــي کمتر از نيمســاعت به پايان رســيد و رأي نياورد. پيش از روز رأيگيري درباره تحقيقوتفحص از شهرداري، از ســوي برخي مخالفان تحقيقوتفحص شنيده ميشــد که طراحان را به «سياســيکاري» متهم ميکردنــد. حالا جلالي هم همان اتهام سياســي کاري دربــاره تحقيقوتفحص از شــهرداري را با لحني آرامتر تکرار کرده است: «بههرحال آنچه از اين تفحص برداشت ميشد، اين بود که تا حدودي رويکــرد سياســي حاکميت يافته بود. متأســفانه بعضا مشکل ما اين است که رويکردهاي سياسي به اســاس کارها آسيب ميرســاند و تصور ما اين بود کــه رويکرد سياســي در ايــن تفحص وجود دارد و از طرفــي برداشــتمان اين بــود که آقاي قاليبــاف، فردي اســت که براي تهــران زحمات زيادي را متحمل شده اســت». اين ادعا در حالي مطرح ميشود که همان زمان نمايندگان خواستار تحقيقوتفحص از شــهرداري اتهام سياسيکاري را رد کرده بودند و معتقد بودند اگر سياســيکاري شــکل گرفتــه، از بيــرون مجلــس و بــه نفــع رأينياوردن تحقيقوتفحص بوده. جلالي در ادامه ميگويد: «بههرحال نياز نيست که همه تخلفات از طريق تحقيقوتفحص مجلس مورد رســيدگي قــرار گيرد. حتمــا مراجع نظارتي وجــود دارند و اين مراجــع ميتوانند به اين تخلفــات احتمالي رسيدگي کنند. معمولا تفحصهاي مجلس زمان طولانيای را به خود اختصاص ميدهد و مهمتر اينکــه درصورت اجراييشــدن نيــز اين مجلس اســت که درصورت صلاحديــد رأیگيري ميکند که نتيجه بررســيها به قوه قضائيه ارجاع شــود يا خير. بههرحال هر مســئلهاي زماني دارد و الان هم که ديگر زمان تفحص مجلس از شــهرداري تهران گذشــته است». حالا شــايد با صحبتهاي اين نماينده نزديک به علي لاريجاني، معلوم شــود چه کســاني در رأيگيري براي تحقيقوتفحص از شــهرداري تهران سياسيکاري کردهاند؛ طراحان يا آنها که لابي کردند تا تحقيقوتفحص رأي نياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.