پاسخ ستاد انتخابات کشور به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

Shargh - - سیاست -

کميته اطلاعرســاني ســتاد انتخابات کشــور روز گذشــته در حالــي با اطلاعيــهاي به نامه شــوراي سياســتگذاري ائمه جمعه به اين ستاد پاسخ گفت که نامهنگاريهاي بين آنها به روز ســوم کشيده شده اســت. ماجرا از آنجا آغاز شــد که سيداحمد خاتمي روز جمعه گذشــته در خطبههاي نماز جمعه تهران گفــت گزارشهاي تخلفات در ايــن دوره از انتخابات رياستجمهوري بسيار زياد است. همين سخن باعث شــد که در همان روز ستاد انتخابات کشور در نامهاي به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، گلايه کند و از حجتالاســلام تقوي، رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه بخواهد بر اســاس اصــل ديني رعايت عدالت و تقوي و انصاف و پاسداشت حقالناس هفته آينده فرصتي براي پاســخگويي به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص يابد. روز شنبه نيز احمــد خاتمي در نامهاي خطاب به وزارت کشــور با اين درخواست که اين ستاد ظرفيت خود را در تحمل نقد بالا ببرد، نوشــت: به شــما اطمينان ميدهم اگر شــوراي نگهبان برخلاف آنچه گفتهام نظر دادند من شرعا خود را موظف به اعتراف به خطا ميدانم. بعد از نامه خطيب جمعه تهران، شــوراي سياستگذاري ائمه جمعه هم در نامهاي به ســتاد انتخابات کشور به دفاع از آيتالله خاتمي برخاســت و نوشت: «چرا تذکرات دلســوزانه ائمه جمعه را برنميتابيد؟ وقتي امام جمعه محترم به مردم ميگويد: متولي و مسئول رسيدگي شوراي نگهبان و دستگاه قضائي است و آنها به هر نتيجهاي که رســيدند مورد قبول خواهد بود، با چنين بياني به مردمي که خــود ناظر بر اين تخلفات بودند و معترضاند ميگويد همگان بايد به روشها و رويههاي قانوني ملتزم باشيد، آيا اينگونه بيان کمک به دستگاه اجرائي انتخابات نيست ؟».

بر همين اساس روز گذشته نيز کميته اطلاعرساني ســتاد انتخابات کشــور درخصــوص نامه شــوراي سياستگذاري ائمه جمعه اطلاعيهاي صادر کرد. به گزارش ايرنا در اين نامه در پاســخ به موارد مندرج در نامه شــوراي سياستگذاري ائمه جمعه آمده است: «پيش از رســيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان، خطيب محترم جمعه بر چه اساســي به اين حکــم قطعي )تخلف و تضييع حقالنــاس( يا بنا بر فرمايش خودشان جرم رســيدهاند.در بخشهايي از اظهارات خطيب محتــرم جمعه مواردي با قطعيت مبني بر تشــکيک ســلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نويسنده نامه شوراي سياستگذاري ائمــه جمعه مغفول مانده اســت ». همچنين در اين اطلاعيه آمده اســت: «متأســفانه خطيب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در يک حکم قطعي اعلام کردند که تعرفهها به برخي از شــعب نيامــده بود و ســپس در فرازي ديگر خبــر قطعي از تضييع حقالناس دادند کــه البته تأکيد کردند مرجع رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان است. حال سؤال اينجاست پيش از رسيدگي و اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان خطيب محترم جمعه بر چه اساسي به اين حکم قطعي يا بنا بر فرمايش خودشان جرم!!! رســيدهاند که از تريبون نماز جمعــه از آن به عنوان تخلف و تضييع حقالناس اشــاره کردند و از شوراي نگهبان خواستار معرفي مجرم شدهاند». در پايان هم آمده است : «از تمامي مراجع ذيربط انتظار ميرود بر اساس اصل عدالت و تقوا و انصاف، تمامي تخلفات در سه مرحله پيش و حين و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل و همه ســتادها و نامزدهاي انتخاباتي و به ويژه نقش حاميان آشکار و پنهان آنها نيز مورد امعان نظر واقع شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.