آموزش و پرورش نمیخواهد ۲۰۳۰ را محور نظام تعليم و تربيت قرار دهد

Shargh - - سیاست -

خانــه ملت: فخرالدين دانشآشــتيانی در تشــريح تفاهمنامه بينالمللی 2030 گفت: از آنجا که 2030 يک بيانيه است و نه سند، ايران نسبت به اجرای آن هيچ تعهدی نداشــته و نمیتواند برای ما تعهدآور باشــد. ايــن درحالی اســت که اجرای ســند تحول بنياديــن آموزش اصل اساســی آمــوزش و پرورش محسوب میشود و آموزش و پرورش خود را صرفا متعهد به اجرای اين سند میداند اما به دليل حفظ ارتباطــات بينالمللی در مواردی کــه ايراد خاصی نــدارد تعاملاتی صــورت میگيرد. وزيــر آموزش و پرورش همچنين بــا بيان اينکه ايران بايد در جوامع بينالمللی حضور داشــته باشــد اما اين حضور به معنای زير پا گذاشــتن ارزشها نيســت، اظهار کرد: آموزش و پــرورش به هيچ عنوان قصــد اينکه اين بيانيه و اســنادی از اين دســت را محــور کار نظام تعليم و تربيت قرار دهد، نــدارد. او درباره بندهايی از تفاهمنامه2030 که گفته شــده با موازين اسلامی مغايرت دارد، توضيح داد: متأســفانه در رســانهها مواردی مطرح شــده که در اصــل بيانيه 2030 هم نيســت؛ اما برای اينکه هيچ شائبهای وجود نداشته باشــد ايران از يونسکو حق تحفظ گرفته است. بدين معنــا که اگر هر کــدام از توصيههای آمــده در اين بيانيه با باورهای دينی ما مغايرت داشته باشد، ملزم به اجرای آن نيستيم. دانشآشتيانی همچنين درباره اجرای سند تحول بنيادين توضيح داد: طرح و اقدام بســياری از موارد موجود در سند تحول انجام شده اما با وجــود اين بايد دقت کرد؛ اين ســند در يک يا دو ســال به اجرا و منصه ظهور نخواهد رسيد؛ چرا که همانطور کــه از عنوان آن پيدا اســت پای يک تحول بنيادين در ميان است. او ادامه داد: از آنجا که محتوای اصلی سند تحول مبتنی بر مباحث تربيتی اســت، مباحث تربيتی بايد بر موضوعات آموزشــی غلبه کنند، بنابراين لازم اســت معلمان با اين ســند آشــنا شــده و توانمندی لازم را بهدست آورند تا در ادامه مطابق سند شايســتگیها را در دانشآموزان رشــد دهنــد. وزير آمــوزش و پرورش تحقق ســند تحــول بنياديــن را کار درازمدتی دانســت و گفت: مهم آغاز اجرای اين ســند است که خوشبختانه اين مســئله صورت گرفته اســت. چرا که آييننامهها و دســتورعملهای مرتبط تصويب و به استانها ابلاغ و محتوای کتب درســی منطبق با سند در يازده پايه تحصيلی تغيير پيدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.