آنانکه به سپاه حمله ميکنند آيا به عواقب آن انديشيدهاند

Shargh - - سیاست -

فارس:

ســردار غلامحســين غيبپــرور رئيس ســازمان بســيج مســتضعفين در مراســم توديع و معارفه مســئول بنيــاد تعاون بســيج با اشــاره به انتخابــات اخيــر گفــت: انتخابات رخدادي اســت مالامال از عبرت و تجربه و پندآموزي. هرکســي پاي صندوق رأي آمده و به نامزد مورد نظر خود رأي داده اســت؛ يقينا ابتدا رأي تمام افراد به نظام جمهوري اسلامي بوده اســت. غيبپرور با اشاره به دستگيري تعــدادي از ســلطنتطلبان، منافقيــن و گروههاي معاند در ايام انتخابات گفت: هم مشارکت مردم يک پيروزي بود و هم امنيت فوقالعاده اين انتخابات در يک کشــور ۸0 ميليوني يک پيروزي ارزشمند بود. او همگرايي و گفتمان واحد را از جمله دســتاوردهاي انتخابات دانست و گفت: اتفاقات بدي نيز در اين ايام رخ داد؛ تــا جايي که حتي برخي به ســپاه که مظهر اقتدار ملي است تاختوتاز کردند. جانشين فرمانده کل ســپاه در امور بسيج در ادامه سپاه را آيينه اقتدار کشــور و انقلاب خوانده و تأکيد کرد: سپاه خار چشم رژيم صهيونيســتي اســت و آنان که به سپاه حمله ميکنند آيا به عواقب آن نيز انديشيدهاند؟ غيبپرور در ســخنراني خود، بســيج را مظهر اسلاميت نظام دانست و با اشاره به نقشآفريني بنياد تعاون بسيج گفت: بنيــاد تعاون از مجموعههاي مهم و مؤثر اين نهاد مردمي بوده که بايد مجموعهاي خدمترساني و انقلابي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.