ترامپ پیام انتخابات ایران را درک نکرده است

Shargh - - سیاست -

ولیرضا نصر، استاد روابط بينالملل دانشگاه جــان هاپکينــز، در مقالــهای با عنــوان «چگونه روحانی پيروز شــد؟» در مجله آتلانتيک نوشــت: دليل شکوه اين دور از انتخابات رياستجمهوری در ايــران، پيــروزی روحانــی بهعنــوان نامــزد اصلاحطلبان نيســت؛ بلکه آنچه اهميت زيادی دارد، کارهايی اســت که او برای دســتيابی به اين پيروزی انجام داد.

او افــزود: انتخابــات اين دور بــرای روحانی، بههيچوجــه انتخابِ آســانِ يــک رئيسجمهور برای دور دوم نبود؛ بلکه مانور سياســی شجاعانه و تغييــر مســيری بــزرگ در ايران بــود. برخلاف انتخابات آمريکا، هيچيــک از نامزدهای انتخابات ايران نگفتند برجام را به رســميت نمیشناســند. حتــی افراطیترين نامزد اين دوره هم بهصراحت گفــت اگر پيروز شــود، بههيچوجــه از اين توافق بازنخواهد گشت.

ايــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: رقبــای محافظــهکار روحانی بســيار بــا برنامهتر از آنچه پيشبينی میشد در رقابتها حاضر شدند. وضع مالی خوبی داشتند، سازمانيافته بودند و توانستند با پيامهای عامهپسند روشن، بخش زيادی از قشر فقيــر را جذب کنند. ايرانيــان مرفهتری هم که در پــی توافق هســتهای منتظر گشايشــی در زندگی تجاریشان بودند، از روحانی بدشان نمیآمد؛ اما باور نداشــتند روحانی بتواند تغييــری پديد آورد. روحانی بايد در سياستهای تبليغاتیاش تغييری ايجاد میکرد. ديگر ايفــای نقش يک ميانهرو که توانســته ايران را به جامعه بينالمللی برگرداند، کارســاز نبــود؛ بنابراين از يــک ميانــهرو به يک اصلاحطلب تمامعيار بدل شد.

نصر در پايــان آورده اســت: دونالد ترامپ در ســخنرانیهای خود در عربستان نشــان داد پيام انتخابــات ايران را درک نکرده اســت. مردم ايران نه به دنبال آشوب در خاورميانه که خواهان رشد اقتصادی و همگرايی بيشتر با دنيا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.