مراسم ارتحال امسال متفاوت برگزار ميشود

Shargh - - سیاست -

جماران: دبير ستاد بزرگداشت امام خميني)ره( محمدعلي انصاري در نشســت رســانهاي خود با يادآوري اينکه مراسم امسال بزرگداشت امام تا دو سال ديگر در ماه رمضان است، گفت: ماه رمضان برنامهها و شرايطي را براي ما ديکته کرده که بايد به آنها توجه داشته باشيم. اولين تفاوت مراسم 14 خرداد با سالهاي گذشته زمان اجراي آن است. ما همهســاله مراسم را از ساعت 9 صبح تا 11 برگزار ميکرديم اما امســال به دليل شرايط روزهداربودن مــردم و گرمايي که براي مردم طاقتفرساســت، مراسم بزرگداشت امام خميني )س( از ساعت 18 تا 20 در حرم امام و سراسر کشور برگزار ميشود. او ادامه داد: امسال اين مراسم با حضور صدها هزار نفر جمعيت روزهدار و شــخصيتهاي سياســي، روحاني، لشــکري، کشــوري و خانواده امام برگزار ميشــود و همه زائــران امام از ســخنراني خلف شايســته ايشــان يعني حضرت آيتالله خامنهاي اســتفاده خواهند کرد. انصاري گفت: تفاوت دوم مراسم امســال اين اســت که فقط از استانهايي ميهمان داريم که بعدازظهر 14 خرداد به ســمت حــرم امــام حرکــت ميکننــد و به اين مراســم ميرســند. يعني اســتانهاي قم، ســمنان، البرز، قزوين و مرکزي ميهمان ما هســتند. تفاوت ســوم اين اســت که امثال ميهمــان خارجي کمی داريم که عمدتا ســفرا و کساني هستند که در جمهوري اسلامي مقيم هستند. چهارمين تفاوت پذيرايي ما از زائران اســت. ما به دليل تقارن مراسم با افطار برنامهريزي مفصلي کرديم کــه همه ميهمانان و شخصيتها افطار را ميهمان امام در کنار خادمان امام باشــند. او درباره جزئيات بيستوهشــتمين مراســم بزرگداشــت امام خميني )س( گفت: ما همهساله 700 هزار نفر را به مراسم ميآورديم که امسال اين تعداد 250 هزار نفر است و قريب به 10 هزار نفر نيروي کارآمد مسئوليت هدايت و پذيرايي مردم را دارند. اکيپهاي پزشکي نيز در جاي جاي حرم مستقر هســتند و دارو و پزشک کافي در نظر گرفته شــده است. انصاري ادامه داد: بيش از 200 هزار متر ســايهبان و زيرانداز در نظر گرفته شده و بســتههاي غذايي شــامل افطار و شام براي مردم آماده کردهايم. در کنار اين سايهبانها ايستگاههاي صلواتي در نظر گرفته شــده اســت. ما اميدواريم امسال پذيرايي شايســتهاي را از ميهمانان امام در اطراف حرم داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.