پیشبیني تورم زير 10 درصد براي امسال

Shargh - - اقتصاد -

شرق: با افزایش رشد نقدینگي، نگرانيها درباره افزایش نرخ تورم در محدوده دورقمي افزون شــده اســت. تحولات این روزها ســبب شــده تا معاون وزیر اقتصــاد براي رفع این نگراني از پیشبیني افزایش نرخ تورم زیر 10درصد خبر دهد. حســین میرشجاعیان میگوید: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و درپیشبینیها بر این است که با توجه به سیاستهایی که دولت برای افزایش تولید و اشــتغال در پیش خواهد گرفت، تورم ســال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر 10درصد باقی بماند.میرشــجاعیان در گفتوگو با ایســنا، اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده اســت، همچنانکه پیشتر همیشــه تورم نرخهای بالایی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد و همچنانکه دیدیم، در سال 1395 میانگین تورم 12 ماهه به 8.9 درصد رسید، ولی طبیعی اســت که تورم در یک سال تحت عوامل مختلفی ممکن اســت نوسان داشته باشد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد فروردینماه نیز باید بگویم که در فروردینماه سال جاری نیز مثل هر سال به دلیل سفرهای نوروزی افزایش تقاضا رخ داد. امسال در اردیبهشتماه یک شوک تورمی از سوی انتخابات داشتیم که همیشه در انتخابات رخ میدهد و معمولا در زمانی فزاینده اســت که مردم نسبت به انتخاب کاندیدای موردنظر خود احساس نااطمینانی میکنند و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن اســت نامزدی بر ســر کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند.او درباره پیشبینی تورم سالانه در سال 1396 اظهار کرد: تأکید میکنم که پیشبینی بر این اســت که سیاستهای دولت در نهایت در سال جاری حدود یک درصد به تورم سالانه نسبت به تورم 8.9 درصدی سال گذشته اضافه کند، ولی تأکید میکنم که اکنون نمیتوان پیشبینی دقیقی کرد چون مثلا در ســال گذشته ما تورم 9.6درصدی را پیشبینی کرده بودیم، ولی عدد 8.9 محقق شد. این نشان میدهد که پیشبینی نباید از واقعیت فاصله بگیرد. سیاستهای دولت در ســال پیشرو بر تورم اثرگذار است و همچنین تورم خارجی از طریق کالاهای وارداتی و همچنین سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز نیز تأثیرگذار خواهد بود، ولی لازم است تکرار کنم که پیشبینی ما این اســت که تورم سالانه ســال 1396 بیش از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.