رشد مثبت ارزش افزوده همه گروههاي اقتصادي به جز مسکن

Shargh - - اقتصاد -

نرخ رشــد اقتصادي در پاییــز 1395 با نفت 15.7 درصد و بدون نفت 4.6 درصد اعلام شد.بانک مرکزي تازهترین شماره از نشریه نماگرهاي اقتصادي را براي فصل پاییز 1395 منتشــر کرد. آمارهاي منتشرشــده در این گزارش، مؤید خروج اقتصاد کشــور از شــرایط رکودي است.براســاس گزارش بانک مرکزي، رشــد اقتصادي کشور در سه ماهه سوم سال 1395 با نفت 15.7 درصــد و بــدون نفت 4.6 درصد بوده اســت. بهاینترتیب، پس از چند ماه که نرخ رشــد اقتصادي بدون نفت منفي بود، این دومین فصلي است که نرخ رشد اقتصادي مثبت شــده است.نرخ رشد اقتصادي بــدون نفت در تابســتان امســال 2.8 درصد گزارش شــده بود. این در حالي بود که در بهار امسال این نرخ 1.5- درصد اعلام شده بود.گزارش بانک مرکزي نشان ميدهد نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در چهار فصل ســال 1395 و در فصل پایاني سال 1393 منفي بود. از ســوي دیگر، آمار مربوط بــه اجزاي تولید ناخالص داخلي در فصل سوم ســال 1395 حاکي از آن است که رشــد ارزش افزوده همه گروههــاي اقتصادي، به جز مسکن مثبت بوده است. بهاینترتیب، رشد ارزش افزوده بخش نفت به 74.6 درصد رســیده که نشان از مرتفعشــدن موانع صادرات پــس از اجرای برجام بوده اســت. رشــد ارزش افزوده بخش کشاورزي نیز پنج درصــد، صنایع و معــادن 2.4 درصد، صنعت و معدن 11.3 درصد و خدمات 5.6 درصد بوده اســت. این در شــرایطي است که رشــد ارزش افزوده بخش ســاختمان 25.5- گزارش شده اســت.روایت بانک مرکزي از رشــد متغیرهاي پولي در آذر 1395 نسبت به پایان ســال 1394 حکایت از آن دارد که نقدینگي 16.5 درصد، پول 12.7 درصد، شبهپول 17.1 درصد و سپردههاي بخش غیردولتي 17.5 درصد رشد داشته اســت.گزارش بانک مرکزي از وضــع مالي دولت نیز بیانگر آن است که درآمدها 29.5 هزار میلیارد تومان، پرداخت هزینهاي 44.9 هزار میلیارد تومان، واگذاري دارایيهــاي ســرمایهاي 17.7 هزار میلیــارد تومان، تملک دارایيهاي سرمایهاي 3.6 هزار میلیارد تومان و کسري تراز عملیاتي و ســرمایهاي 1.4 هزار میلیارد تومان بوده است.براســاس نماگرهاي اقتصادي پاییز 95، تراز حساب جاري خارجي کشور نیز 11هزارو 915 میلیون دلار، تراز بازرگانــي 16هزارو 36 میلیون دلار، صادرات کالا براساس نرخ فوب 06هزارو 292 میلیون دلار، بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.