فروش جهاني خرماي ایران به نام انگليس

Shargh - - اقتصاد -

تسنيم:

مدیر باغباني جهاد کشــاورزي خوزستان با بیان اینکه خرمــاي ایران مانند نفت بهصورت خام صادر ميشــود و اگــر ارزش افــزوده روي آن انجام شود، دیگر آن را نميخرند، گفت: برندهاي انگلیسي درحالي در بازارهاي جهاني حضور مناسبي دارند که خرماي خود را از ایــران ميخرند.حلیم کوتي درباره وضعیت کیفي خرماي تولیدشــده در کشــور اظهار کرد: محصول خرماي مــا تنها داراي ضایعات جزئي بوده که در زمان برداشــت صورت ميگیرد و از آن به عنــوان ریزش نام برده ميشــود.معاون امور باغباني سازمان جهاد کشاورزي خوزستان ادامه داد: در برخي از مناطق تولیدکننده خرماي کشور، با توجه به اینکه ایــن محصول قیمت ناچیزي دارد، به مصرف خوراک دام ميرســد.کوتي درباره وضعیت صــادرات خرما گفت: مشکلي پیشِروي صادرات خرما وجود ندارد؛ بهطوريکه کارگاهها تمام محصولات خریداريشده را صادر کردهاند و خرید خود )از کشاورزان( را بر اساس ثبت سفارشات خارجي انجام ميدهند، اما متأسفانه خامفروشــي خرما مانند صادرات ســایر محصولات صادراتي مثل نفت، زعفران و پســته در جریان است. وي با بیان اینکه ایجاد ارزشافزوده بیشتر روي خرما در کشــورهاي ثانویه صادرکننده این محصول انجام و ســود بیشتري نصیب آنها ميشــود، اظهار کرد: در صورتي کــه ارزش افزوده بیشــتري نیــز روي خرما انجــام شــود آن را از ایران نميخرنــد و برندهایي از کشــورهایي مانند انگلستان مشتري خود را از گذشته در بازارهاي جهاني دارد.وي افزود: کشورهاي اروپایي، روســیه و امارات خرماي ما را خریداري ميکنند و به کشــورهاي دیگر صــادر ميکنند و امــارات با وجود اینکه تولیــد بالایي دارد، خود واردکننده این محصول براي صــادرات مجدد اســت.کوتي در پایــان گفت: ایران در بازاري که کشــورهاي بزرگ صادرکننده خرما )فراوريشده( در اختیار دارند، حضوري ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.