ایران، اروپا و آمریکا

Shargh - - اقتصاد -

از همینجا باید فهمید چرا زمانی که ترامپ همنوا با متحدان عرب منطقهای خود بر طبل ایرانهراســی کوبیده و از منزویکردن و مهار ایران ســخن میراند، اتحادیه اروپا و اعضای آن نهتنها روی خوشــی به این ســخنان نشان نمیدهند، بلکه با اســتقبال از نتیجه انتخابات ریاســتجمهوری ایران، از تعامل و تعمیق هرچهبیشــتر روابط دوجانبه در پیامهای تبریک خود ســخن میگویند و از همکاریهای منطقهای با ایران برای حل معضل تروریسم استقبال میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.