نهاد دیپلماسی رسانهای

Shargh - - اقتصاد -

با پذیرش این پیوســت که پویایی تأثیرگذار فرایند دیپلماسی رسانهای، نیازمند ظهور و فعالیت نهادهای نوین «اندیشــکده مبنا » و میانی، به منظور پشــتیبانی استراتژیک از بازیگری رسانهای در عرصه دیپلماسی، سیاست خارجی و سیستم روابط بینالملل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.