سونامی قیمت مسکن منتفی است

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

حرفوحدیثها دنبال آن بود که ســال 96 بالاخره بازار مســکن تکانی میخورد و اینبار شــاید با جهش قیمتی هم مواجه باشــیم؛ شایعاتی که از دید کارشناســان به کل منتفی است. بر اساس اعلام کارشناسان و مسئولان بخش مسکن، سونامی قیمت مسکن در ســال 96 منتفی است.محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: در شرایط موجود مــا یک میلیــونو 400 هزار واحد مســکونی کمبود داریم، علاوه بر اینکه ســالانه 650 هزار خانوار جدید تشکیل میشوند و 250 هزار واحد هم در بافتهای فرســوده نیاز به نوســازی دارند. آیا با تسهیلاتی که ارائــه میشــود، میتــوان نیازهای کشــور را تأمین کرد؟وی خاطرنشــان کرد: درحالحاضر کشــورمان ظرفیت تولید ســالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد. در سال 90 بنا گذاشته بودیم حداقل سالانه 900 هزار واحد مســکونی بســازیم تا در 10 سال عرضه و تقاضا را یکســان کنیم؛ ولی در پنج ســال گذشته، ما فقــط 200 هزار واحد تولید کردهایم. با بررســیهای مشــکلات کار درمییابیم که مردم متقاضی هستند؛ اما تســهیلاتی که در حوزه مســکن ارائه میشــود، متناســب با درآمد افراد نیســت.رضایی گفت: برای خروج از رکود مسکن، باید تسهیلات ارزانقیمت را با بازپرداخت طولانیمدت در نظر بگیریم. با تسهیلات این روزهای بانکها، هیــچ امیدی به خروج از رکود مســکن نمیتوان داشــت. در بحث مسکن مهر نیز 45 هــزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک مســکن قرار دادیم که با این مبلغ تســهیلات مســکن مهری پرداخت کند. بسیاری از آن مبالغ به بانکها برگشتند. امروز میتوان از بانک مسکن سؤال کرد پولهایی که هشت سال قبل تحت عنوان تسهیلات مسکن مهری دریافت کردی، کجاست؟ چرا در حوزه مسکن از آنها اســتفاده نمیشود. تســهیلات بانک مسکن نیازمند تجدیدنظر است.حسام عقبایی، دیگر میهمان تلفنی این برنامه، گفت: معضل مســکن از ســوی بانکها نیســت، بلکه پیکان این معضل به ســمت مجلس است. مجلسیها باید ســاختارهای پولی و بانکی را اصلاح کنند.علی چگینی، مدیرکل برنامهریزی وزارت مســکن و شهرسازی، گفت: همه منابع مالی مسکن مهر مانند گذشــته به این طرح تزریق شــده اســت. نمیتوان آثار منفی مســکن مهر را انــکار کرد؛ ولی آنقدر بزرگ شــد که اقتصاد کشور را دچار مشکلی اساســی کرد. درحالحاضر 130هــزار واحد از پروژه مســکن مهر مانده تا به اتمام برسد؛ اما از این تعداد صد هــزار واحد فاقد متقاضی و باقــی در دادگاهها مشغول رفع مشکلات حقوقی زمینهایشان هستند.

ایرج رهبر، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهســازان نیز در این برنامه گفت: مسکن مهر با دو میلیون واحد حدود 10 ســال اســت در حال ســاخت است؛ یعنی ســالانه 200 هزار واحد. این رقمی نیســت که تا این اندازه در بوق و کرنا کنیم. این طرح مشــمول سالانه دریافــت چهارهزارو 700 میلیارد تومان بوده اســت. پس این طــرح آنقدر هم بزرگ نیســت که بزرگش میکنیــد؛ اما حقیقت این اســت کــه از بازپرداخت مســکن مهر جای دیگری اســتفاده میشود.چگینی گفت: بــرای فروشرفتن واحدهــای بدون متقاضی، ترتیبی دادهایم که وامهــا از 30 به 40 میلیون تومان افزایش یابد. این منابع هم از بازپرداختهای مسکن مهر تأمین میشــود. در بازار مســکن امســال علائم پیشرونــق و خــروج از رکود را میتــوان دید، البته امســال پیشبینی رشد شــدید در قیمت نمیشود؛ زیرا باید افزایش را به اندازه تورم شــاهد بود.چگینی با اشــاره به اینکه دورههای رکود در بخش مســکن، معمولا سه تا سهونیم سال در کشورمان طول کشیده اســت، افزود: رکود کنونی بخش مســکن چهارساله شــده اســت که البته ایــن رکود منحصــر به بخش مســکن نبود، بلکه شــامل مجموعه اقتصاد کشــور بوده اســت.وی با اشاره به اینکه در این سالها تولید مســکن بسیار زیاده بوده اســت، ادامه داد: بر اساس آمار سرشــماری ســال 1395، دومیلیونو 600 هزار واحد مســکونی خالی وجود دارد و همه میخواهند بفروشــند؛ بنابراین اکنون انباشت تقاضا وجود ندارد. چگینی با اشــاره به اینکه ارزش واحدهای مسکونی خالی حدود 250 میلیارد دلار و تقریبا از ارزش بورس بیشتر است، گفت: اگر گردش مالی این مقدار پول در چرخه اقتصاد قرار گیرد، به فعالیت در بخش مسکن و ایجاد اشــتغال کمک زیادی میکند.در ادامه رئیس اتحادیه مشــاوران املاک با اشاره به اینکه در بخش مســکن به ســمت پیشرونق و رونق خواهیم رفت، گفــت: با توجه به تعطیلات فروردین و جو ناشــی از انتخابات در اردیبهشــت، شروع بازار مسکن از خرداد بوده است.حســام عقبایی افزود: معاملات در دو ماه فروردین و اردیبهشــت امسال، نسبت به مدت مشابه ســال گذشته در شهر تهران و کشــور، رشد نداشت و در حد ســال گذشته بود. چشــمانداز ما این است در شــش ماه نخست امســال، دوران پیشرونق مسکن را تجربــه کنیم و در نیمه دوم ســال به دوره رونق با شــیب صعودی تا پایان سال برســیم. عقبایی گفت: معمولا در ماه مبارک رمضان اُفت معاملات مســکن را داریــم؛ اما با توجه به اینکه بــا ماه خرداد و فصل نقلوانتقالات همزمان شده است، پیشبینی میکنیم امســال بهتر از سال گذشته باشــد. امسال سونامی و جهش قیمت را پیشبینی نمیکنیم؛ اما در حد تورم، افزایش قیمت خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.