دولت به دنبال تقویت جایگاه کشتیرانی کشور است

Shargh - - اقتصاد -

شرق: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 152 شــناور، ســالانه میتواند بیش از 120 هزار کانتینر و پنج میلیون تــن کالاهای فلهای را در جهان جابهجا کند و بزرگترین ناوگان کشتیرانی خاورمیانه است. شاید بر همین اساس اســت که محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامهوبودجه با اشــاره به لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی، گفته دولت بــه دنبال تقویت هرچه بیشــتر جایگاه کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران در حملونقل دریایی اســت.به گزارش روابطعمومی کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران، محمدباقر نوبخت افزود: کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران نقش بســیار ارزنــده و فراوانــی در اقتصاد ملــی دارد و با توجه به اینکه توســعه دریامحور بخشــی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششــم توسعه اســت؛ بنابراین توجه به صنعت حملونقل دریایی جــزء برنامههای دولت و ردیفهــای ارقامی برنامه توسعه ششــم قرار گرفته اســت و در سال 1396 و در برنامه نیز نسبت به گســترش حملونقل دریایی اقداماتی صورت خواهد گرفت.وی با اشاره به اینکه تمام شــقوق حملونقل از زمینــی، هوایی، جادهای و دریایی حائز اهمیت اســت، تأکید کرد: حملونقل دریایی به دلیل ارزانبودن این نوع حمل برای انتقال کالا، بهویــژه برای ایران که بخشــی از نیازهایش به صــورت واردات و بخشــی نیز به صــورت صادرات اســت، بســیار حائز اهمیت اســت؛ بنابراین نیاز به گســترش حملونقل دریایی قطعی است و این امر در برنامه توســعه ششم دیده شــده است و اجرائی میشــود.معاون رئیسجمهــوری با اشــاره به لغو تحریم کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران گفت: یکی از اقدامهایی که دولت در چهار سال گذشته با فعالیتهای برجام انجام داد، لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اســلامی بود، بهویــژه در بخش بیمه که تمامی این تحریمها برطرف شده است.

دولت برای رشــد 8درصــدی برنامــه جامع و روشنی دارد

نوبخت با اشــاره به تعیین رشــد هشتدرصدی اقتصــادی کــه در برنامه ششــم توســعه گنجانده شــده، گفت: آنچه بهعنوان برنامه ششــم توســعه مطرح شــد، لایحه تقدیمی دولت بوده اســت.وی افزود: درست اســت که دولت لایحه خود را در حد احکام مورد نیاز محدود کرده بود، اما اســناد برنامه نشــان میداد که ما برای 30 موضوع بخشــی و 15 موضوع فرابخشــی مشخص کردیم که در سالهای برنامــه از ســال 1396تا 1400 به تفکیک هر ســال چه هدف کمّی داریم و برای رســیدن به آنها از چه سیاستی میخواهیم استفاده کنیم و راهبردهای آن کدام اســت حتی در اقدامات اجرائی نیز برنامههای دولت برای موضوعات اساســی کشــور مشــخص شــده و اسناد آن در اختیار اســت و دولت براساس همــان برنامه عمل میکند.به گفته رئیس ســازمان برنامهوبودجه، امید است دولت بتواند با ایجاد رشد هشــتدرصدی اقتصاد ایران در هریک از سالهای برنامــه که به طور متوســط انجام خواهــد داد، به تمامی اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه برسد. ســخنگوی دولت در ادامه با اشــاره به اقداماتی که در این راســتا برای تقویت اقتصاد ملی انجام شــده اســت، خاطرنشــان کرد: برای اینکه در کشــور رشد هشــتدرصدی ایجاد شــود، ابتدا مشخص شد هر حوزهای چه اندازه باید رشــد کند و در این راستا چه رقمی ســرمایهگذاری شــود.نوبخت افــزود: دولت این رشــد هشــتدرصدی را برای تمام بخشهای کشــاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده است و برای هریک اعلام شــده چه رشدی باید در سالهای برنامه داشته باشــند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توســعه به رشد هشــت درصد برسد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه دراینباره ادامه داد: برای رســیدن به این رشــد، ســالانه به 770 هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری نیاز است که مشخص شد که از هفت محل باید این میزان ســرمایه تأمین شود.به گفته وی، مورد نخست ســرمایهگذاریای است که دولت باید انجــام دهد، دولت باید ســالانه به طور متوسط 98 تا صد هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کند که این سرمایهگذاری باید در طرحهای عمرانی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انجام شود. بخــش دیگری از این ســرمایهگذاری باید از ســوی شــرکتهای دولتی صورت پذیرد، همچنین بانکها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود.نوبخت با اشاره به تصویب لایحه اعطای تســهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اعطای تســهیلات 1.5میلیــارددلاری- از صندوق توســعه ملی )لایحه اعطای تســهیلات از صندوق توســعه ملی برای ایجاد اشــتغال در روســتاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی( که در مجلس شــورای اسلامی تصویب شد، مربوط به اجرای جدول ســه و ماده سه، قانون برنامه بوده اســت؛ بنابراین دولت دقیقا میداند که این هشــت درصــد را از چه حوزههایی بایــد تأمین کند و در چه حوزههایــی بایــد چه میــزان ســرمایهگذاری کند و برای 30 حوزه بخشــی و 15 حوزه فرابخشی اهداف به صورت ســالانه و کاملا مشــخص تعیین شــده و امید اســت تمامی این برنامههای انجامشده که به تصویب و تأیید مجلس رســیده، در سالهای برنامه اجرایي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.