شاخص بهاي توليدکننده در اردیبهشت ثابت ماند

Shargh - - اقتصاد -

بانک مرکزي جمهوري اســلامي ایــران اعلام کرد شاخص بهاي تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهي به اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.9 درصد افزایش یافت؛ اما در همسنجي با فروردین 1396 بــه طور تقریبــي ثابت ماند.به گــزارش بانک مرکزي، خلاصه نتایج بهدســتآمده از شاخص بهاي تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ‪=1390 100‬ اعلام شد.بر این پایه شاخص بهاي تولیدکننده در اردیبهشت امســال به عدد 236.2 رسید که نســبت به فروردین تقریبا ثابت بود.بانک مرکزي اعلام کرد: این شــاخص در اردیبهشت 1396 نسبت به ماه مشابه سال گذشته )اردیبهشــت 1395) 8.5 درصــد افزایش را نشــان ميدهد.به گزارش ایرنا، شاخص بهاي تولیدکننده یکي از معیارهایي اســت که به منظور ســنجش عملکرد اقتصادي، از سطح عمومي قیمتها محاسبه و منتشر ميشود. ازاینرو، تأثیر درخورتوجهي بر تصمیمگیري صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و حتي سیاستمداران دارد.هدف از محاســبه شــاخص بهــاي تولیدکننده، اندازهگیري تغییر قیمتهایي اســت که تولیدکنندگان در ازاي فروش کالاها و خدمات خود دریافت ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.