کمپين جایگزیني دمنوشهاي گياهي با چاي راهاندازي شد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

مدیرعامل صنــدوق کارآفریني امید، از ایجاد کمپین جایگزیني دمنوشهاي گیاهي با چاي به دلیل مصرف بالا و استقبال مردم خبر داد.اصغر نورالهزاده در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاري صندوق با مجري طرح ملي گیاهان دارویي وزارت جهاد کشاورزي افزود: مصرف بالاي چاي و انواع دمنوش در فرهنگ مصرف ایرانیان و اختصاص بخش درخورتوجهي از سبد خرید خانوار به ایــن کالا و نقش آن در اقتصاد ملي و تولید ناخالص داخلي، سبب شد این صندوق طرح تشکیل کمپیني را با حضور مســئولان، دانشگاهیان، نخبگان، اصحاب رســانه و عموم مردم ارائه دهد که به زودي جزئیات آن منتشر خواهد شد. نورالهزاده یکي از اهداف امضــاي این تفاهمنامــه را هممســیربودن با کمپین ایجــادي دانســت و افزود: براســاس مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس حدود چهار درصد چاي تولیدي جهان در ایران استفاده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.