بیان پسلرزههیهایموحدی« کررماأنیی همزماحنلادامهلاعت» رااضدهاامه دارد

Shargh - - سياست -

شرق: واکنشها به حلالخواندن رأی یک نامزد که غیرمستقیم حرامدانستن تلویحــی رأی نامــزد دیگر را به اذهــان متبادر میکند، آنقــدر زیاد بود که گویندهاش مجبور شد روز گذشته خطاب به ملت ایران بیانیهای صادر کند.

این در حالی اســت که این بیانیه توضیحی که قرار بوده به رفع شبهه و شــائبه آن ســخنان کمک کند، برخلاف مقصود گوینده یا شاید هم همسو با آن، مهر تأیید و تأکیدی دوباره بر درستی برداشتها و اعتراضها شده است. سخنان آیتالله موحدیکرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، سنتیترین تشــکل روحانی اصولگرا و از حامیان ابراهیم رئیســی، در روزهای گذشته با موجی از واکنشهای اعتراضآمیز روبهرو شــده بود. او چهارم خرداد گفته بود: «آقای رئیســی 16میلیون رأی حلال داشــت... ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد تخلفات و گزارشهاي ارسالی به شورای نگهبان، رأی رئیسی از 16 به 19 و روحانی نیز از 23 به 21 میلیون رأی برسد». موحدیکرمانی در بیانیه روز گذشته خود که خطاب به «ملت شریف ایران» منتشر شده، درباره آنچه او رأی حلال رئیســی دانســته، آورده اســت: «اینجانب در جلسهای جملهای گفتم که در فضای مجازی منعکس شد و هرکس تفسیری داشت که بعضا ناروا بود، لازم میدانم مقصودم را بیان نمایم: در جلســهای بحث درباره یکی از کاندیداها و آرای او بود و نظر بنده را میخواســتند. بنده گفتم این 16میلیونی که اعلام شــده، بر اســاس اطلاعات واصلــه و اینکه احدی در صحت این آرا تشــکیک نکرده، آرای واقعی اوست و بنده این رأی بالای مردمــی و حلال را به ایشــان تبریک میگویم. در اینجــا لازم میدانم کلمه حلال را معنا کنم: اگر در ســبد رأی یک کاندیدا آرای واقعی او ریخته شود، این آرا پاک و حلال اســت و اگر آرای دیگری به اشــتباه یا عمد در ســبدش ریخته شــود، این آرا پلید و حرام اســت. تخلف در انتخابات یک امر طبیعی است و مرجع تشــخیص، طبق قانون، شــورای محترم نگهبان است. همه منتظریم نظر شــورای محتــرم نگهبان را بدانیم، چه بســا پس از تحقیقات کامل بعضی آرا کاســته و بعضی افزون گردد. البته هرچه باشــد در نتیجه انتخابات مؤثر نخواهد بود و جناب آقای روحانی پس از تأیید شورای محترم نگهبان و تنفیذ رهبری، برای چهار سال دیگر رئیسجمهور میباشند.»

موحدیکرمانی گفته منظورش از رأی 16میلیونی حلال رئیسی، این بوده است که بر اساس اطلاعات واصله، احدی در صحت این آرا تشکیک نکرده و آرای رئیسی واقعی بوده است. آیا مقصود آقای موحدیکرمانی این است که بر اساس اطلاعات رسیده یا نرسیده به او، آرای آقای روحانی غیرواقعی و قابل تشــکیک اســت؟ منبع اطلاعات واصله به ایشان در هر دو مورد چه کســی است و کجاســت؟ آیا ایشان سیستم نظارت و ارزشــیابی داشتهاند؟ درحالیکه شورای نگهبان هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده است، ایشان بر چه مبنا و اساســی چنین حکمی صادر کرده اســت؟ او در ادامه نوشــته اســت منظورش از رأی حلال؛ یعنی اینکه در ســبد رأی یــک کاندیدا، رأی واقعی ریخته شــود. آقای موحدیکرمانی با چه مکانیســمی بر دهها هزار صندوق رأی نظارت کرده که متوجه شده همه این 16 میلیون رأی به صورت واقعی به سبد آقای رئیسی ریخته شده؛ اما درباره سبد نامزد مقابل، اینگونه نبوده است. آیا ناظران شورای نگهبان بهجای گزارشدهی به هیئت نظارت بر انتخابات، گزارش خود را به ایشــان دادهاند؟ بــا توجه به اینکه تخلفات انتخاباتی همواره وجود داشته و شکل و نوع و گستره آن هم بسیار متفاوت و متنوع است و به هیچ عنوان هم به یک نامزد خاص مرتبط نیست و علت و عوامــل مختلفی هم دارد و در بســیاری از موارد فقــط به هیئت اجرائی انتخابات هم محدود نیســت و گاه تخلفات از سوی خود هیئت نظارت هم رخ داده، جای این ســؤال باقی اســت که اصلا آیا مگر امکانپذیر است که چنین خطکشیشــده درباره یک انتخابات اظهارنظر کرد؟ آیا میشود گفت که به قول ایشــان، همه آرای یک نامزد صددرصد درســت و حلال بوده و همه تخلفات مربوط به نامزد دیگر اســت؟ و دیگر اینکه تخلفات انتخاباتی از چه زمانی معنی فقهی حرام پیدا کرده اســت؟ اگر چنین اســت، باید به تمام انتخاباتهاي برگزارشده در 37 سال گذشته، شبهه وارد کرد!

اصولگرایی گریزان از واقعیت

در روزهای گذشته افراد مختلفی به ســخنان دبیرکل جامعه روحانیت واکنش نشــان دادند. روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی که روز یکشنبه منتشــر کرد، از منظری متفاوت به ماجرا نگاه کرده اســت. زاویهای که شاید کمتر کسی از تریبونهای رسمی به آن بپردازد.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.