با وجود تکاپوي اصولگرایان برای باز شماري آرای پایتخت صحت انتخابات شورای شهر تهران تأیید شد

Shargh - - سياست -

شرق: صحت انتخابات شورای شهر تهران تأیید شد اما مهدی چمــران همچنان پیگیر بازشــماری آرای تهران است و میگوید: ما کاری به تأییدشدن انتخابات نداریم.

او تأکیــد میکند: مــا خواهان بازشــماری 10 درصد آرا بودیم و هســتیم و آنها نیز قــول مردانه دادند که 10 درصد آرا را بازشماری کنند و اگر مرد هستند باید به قول خودشــان عمل کنند. اصرار چمران برای بازشماری آرا در حالی اســت که محمدرضــا بادامچی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران با صدور بیانیهای بر صحت این انتخابات تأکید میکند.

بادامچی در این بیانیه تأکید کرده است که مردم آگاه ما با درنظرگرفتن شــرایط فعلی کشور و عملکرد کنونی مســئولین، دســت به انتخاب زدهاند و به طور طبیعی این انتخاب، عدهای را ناراضی و شگفتزده کرده است. این شــگفتی دلیلی بر نادرستی یا تخلف در شمارش آرا نیســت. تمام تلاشها در این مدت در راستای صیانت از آرای مردم بوده است.

او میافزایــد کــه اعضــای هیئت نظــارت در تمام فرایند انتخابات، با حوصله و تلاش بیوقفه از ســلامت انتخابات محافظت کردهاند. این هیئت با دقت و همت بسیار، به شکایات داوطلبان رسیدگی کرده است و در این میان، با اعتراضی که موجبات ابطال انتخابات را فراهم کند یا ایراد اساسی و اشکال مؤثری که بتوان براساس آن بیاعتباری انتخابات را استنباط کرد، مواجه نشده است.

بادامچی در بیانیه تأکید میکند: لذا اکنون با گذشت 10 روز از برگزاری انتخابات، در راســتای اجرای ماده ٥٦ آییننامه اجرائی قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت نظارت با یقین، سلامت پنجمین دوره از انتخابات شــورای شــهر تهران را تأیید میکند و اطمینان خاطــر میدهد که نتایج حاصله در صحت کامل است. بادامچی همچنین در مصاحبهای دربــاره روند تأییــد صحــت پنجمیــن دوره انتخابات توضیحاتی ارائه کرده است، او با بیان اینکه 15 صندوق به صورت اتفاقی با سامانه تجمیع وزارت کشور مجددا تطبیق داده شد، میگوید هیئت نظارت شهرستان تهران با یقین ســلامت پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر تهــران را تأیید میکند. محمدرضــا بادامچی میگوید: اعضای هیئــت اجرائی از 11 معتمــد و مدیر عالیرتبه شــهر تهران، به ریاســت فرماندار تشــکیل شده است. این هیئت مشــترک بعد از دریافت شکایات در فرصت تعیینشده، بعد از اخذ نظر کارشناسان حقوقی، با دقت مشکلات واصله را مورد بررســی قرار داد و نظر نهایی خود را در صورتجلســات ثبت کرد. او در گفتوگو با ایســنا میافزاید: نمایندگان هیئتهای اجرائی و نظارت بــه هنگام شــمارش آرای صندوقهــای رأی در محل شــعب، دو دفترچه از طریق هیئت مشــترک، به همراه داشــتند که یکی از دفترچهها اســامی همه داوطلبان تأییدشــده و یکی دیگر، اســامی 115نفــر از داوطلبانی بود که در لیســتهای ائتلافی حضور داشــتند یا افراد شناختهشــده بودند و احتمال رأیآوری آنها بالا بود. در جریان شمارش آرا، مســئولان صندوق ضمن ثبت رأی همه کاندیداها، رأی 115 نفــر را به صورت جداگانه نیز ثبت کردهاند.

بادامچــی ادامه میدهد: هیئت نظارت بر شــورای شــهر تهران، بــرای اطمینان خاطر شــهروندان تهرانی بهویژه کاندیداهای محترم شــورای شــهر، بعد از اعلام نتایج شــمارش آرای شــعب، 500 شــعبه را به صورت تصادفی انتخاب کرد و صورتجلسات شعب مربوطه را با آمار صندوقها و همچنین با خروجی آرای صندوقها به هنگام تجمیع در وزارت کشور تطبیق داد. نتیجه این کار زمانبــر، این بود که هیچگونــه مغایرتی میان آرای صندوقها، آرای بازشماریشده و آرای تجمیعشده وجود ندارد. او میافزاید: از آنجایی که آرای شهروندان تهرانی به شــورای شــهر، با رویکرد لیســتهای ائتلافی بوده، فراوانی بیشــتری در این خصوص دیده شــده است. اما مشکل دیگری وجود داشت که نیاز به بررسی داشت. در برخی صندوقها، آرای برخی افراد لیستها، عدد صفر را نشان میداد. برای روشنشدن مطلب، 15 صندوق از این نوع صندوقها را به صــورت اتفاقی انتخاب کردیم و آرای ورودی صندوق با خروجی ثبتشــده در سامانه تجمیع آرا تطبیق داده شد که این نتیجه فرایند تأیید آرای صندوقها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.