آینه دیروز

Shargh - - سياست -

رهبر انقلاب در پیامي به مناسبت افتتاح مجلس هشــتم تأکید فرمودنــد: نظارت و همــکاری، محور تعامل مجلس و دولت

متکــی در کنفرانس خبری بیروت: عملیشــدن توافق دوحه ضامن بازگشت ثبات به لبنان است

ســلطانیه، نماینــده دائــم ایــران در آژانــس بینالمللی هســتهای: متن کامل گــزارش البرادعی ایران با آژانس هماهنگ است

کلهر، مشاور رســانهای رئیسجمهور: بزرگترین احتکار در کشــور ســاختمانهای خالی از سکنه در تهران است

رئیــس کل بانک مرکزی: ســاختار نظــام بانکی کشور با 20 سال تأخیر امسال اصلاح میشود

از ســوی وزیر صنایع و معــادن مدیرعامل بانک صنعت و معدن برکنار شد

علــی لاریجانی: مجلس به جــای مچگیری باید تعاملی مؤثر با قوای دیگر داشته باشد

بررســی طرح جدید دولت برای مقابله با گرانی خانه و آپارتمان؛ 30 درصد مالیات بر معاملات مکرر مسکن

دبیر شورای نگهبان: اعتبارنامه چند نماینده نباید تأیید شود

ســخنگوی قــوه قضائیه در واکنــش به گزارش تحقیــق و تفحص: تشــخیص قانونیبودن عملکرد قوه قضائیه با مجلس نیست

رئیس بانک مرکــزی: ادغام بانکها طرحی خام است

واکنــش وزارت اقتصاد به خبر ادغــام بانکها؛ آییننامه منتشرشده جعلی است

گســترش همکاریهای نظامی ایران و سوریه در دیدار وزرای دفاع دو کشور مطرح شد

پیام مقام معظــم رهبری در آغاز به کار مجلس هشتم: مجلس در کنار دولت انقلابی و مؤمن باشد

پورمحمــدی، وزیر کشــور: مردمیبــودن ویژگی اصلی دولت نهم و احمدینژاد

علی لاریجانی: مجلس هشتم به جای مچگیری تعامل مؤثر با دولت دارد

احمد ســالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: نقــد حضرت امام )ره( شکســتن حرمت ارزشهای انقلاب است

ائتلاف اسلامی – عربی؛ برای نجات فلسطین در دیدار نخستوزیر قطر با رئیسجمهور مطرح شد

در دوازدهمین گزارش آژانس به شــورای حکام مطرح شد؛ البرادعی: برنامه هستهای ایران انحراف ندارد

جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور: دولت نهم جای ظهور شهرام جزایریها نیست

احمدینــژاد در افتتاحیه مجلس: با صدای بلند میگویم جمهوری اسلامی، پاکترین نظام دنیاست

رئیس کل بانــک مرکزی: برای اصلاح سیســتم بانکی نباید در اتاق دربسته تصمیم گرفت

موسویتبریزی: مصرف بدون مجوز ذخایر ارزی، توهین به مجلس و ضایعکردن حقوق مردم است

علــی لاریجانــی: حــل مشــکلات داخلــی به ساماندهی مسائل بینالمللی کشور کمک میکند

رئیــس قوه قضائیه: دولتهای مســلمان باید از مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند

مجیــد انصاری، عضو شــورای مرکــزی مجمع روحانیــون مبارز: انتخــاب مردم برای امــام، امری فرعی و جانبی نبود

حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه: مجلس هفتم باید نظارت مقتدرانهتری بر دولت میکرد

مقام معظم رهبری در دیدار خالد مشــعل: تنها راه آزادسازی فلســطین ایســتادگی همراه با ایمان است

احمدینژاد در دیدار نخستوزیر قطر: کشورهای منطقه با اتحاد و همکاری میتوانند مســائل خود را حل کنند

ســخنگوی قــوه قضائیه: دیه زن و مرد یکســان میشود

رئیس قــوه قضائیــه در دیــدار خالد مشــعل: دولتهای مســلمان باید از مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند

چمران، رئیس شــورای شــهر تهران: با تصویب اصلاحیــه قانون حریم در دولــت و مجلس، تهران حریمدار میشود.

مقام معظم رهبــری در دیدار با خالد مشــعل: دشمن صهیونیستی از مقابله با ملت فلسطین عاجز شده است

هشــدار علی لاریجانــی به آژانــس بینالمللی انرژی اتمی: در صــورت ادامه رفتار آژانس مجلس حد و مرز جدیدی برای همکاری ایجاد میکند

سیدحســن خمینی: حکومت صالحــان مانع از مفسدان میشود

عبــاس محتاج، معاون وزیر کشــور: اعضاي اکو مصمم به توسعه همکاریهای امنیتی هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.