اساس اصلاحطلبتي بمحهمدررضاسخاتممیيتخاباشتناختن مخالف است

Shargh - - سياست -

محمدرضا خاتمــي در گفتوگويي که با خبرگــزاري ايلنا داشــته، به تحليل انتخابات 29 ارديبشهت پرداخته است. او در اين گفتوگــو درباره نقش رئيس دولت اصلاحــات در ايــن انتخابات ســخن گفته است. بخشهاي مهم اين گفتوگو را ميخوانيد:

در طــول تاریخ جمهوري اســلامي ایران، ما دو انتخابات رقابتي را شــاهد بودیم؛ ریاســتجمهوري ۷6 و 96 که در فاصلــه 20 ســال از یکدیگــر اتفاق افتادند. حال این سؤال پیش ميآید که چــرا این دو انتخابات رقابتي هســتند؟ پاسخ روشن است؛ هر دو جریان اصلي سیاســي کشــور کاندیداي خودشان را داشتند و متحد پشت آنها ایستادند.

وقتي ميگویم این انتخابات رقابتي بــود، بــه خاطــر دلایلي اســت که در طول روند برگــزاري انتخابات رخ داد، جناح اصولگرا از همــه امکانات خود اســتفاده کرد تا پیروز میدان باشــد کــه یکي از آنها صداوسیماســت، تریبوني که بایــد فراجناحي عمل کند. البته فقط صداوســیما هم نبــود؛ به طور مثال برخي اعضاي شــوراي نگهبــان در گردهمایي آقاي رئیســي شــرکت کردند، برخي ائمه جمعه پشــت تریبــون نماز جمعه به صراحت مواضع حزبي خود را اعلام ميکردند.

بــه هرحال بــا کارهایي کــه صداوســیما انجام ميدهد، مردم به این نتیجه ميرسند که صداوسیما هم جــزء جناحي اســت که در انتخابات شکســت خورده و در حقیقــت جفایي که صورت ميگیرد به خود رســانه ملي بازميگردد و باعث ميشــود این سازمان در چشم مردم بد جلوه کند.

معتقــدم اتفاقات ســال 92 از ســال 96 مهمتر اســت. چون آن زمان یک جریان بسیار ضعیف شده بودیم که هیچکس فکر نميکرد جان دوباره بگیرد، ميگفتنــد مــرگ اصلاحات فرا رســیده؛ ولي همین مرده کاري کرد که صد نفر زنده هم نميتوانســتند انجام دهند.

16 میلیــون رأي را کســي نميتوانــد بــه نفــع خودش مصــادره کند. ایــن تعداد رأي بــه عوامل و علل مختلفي تقســیم ميشــود؛ بخشي از آنها بر اســاس عقایدشــان پاي صندوقهاي رأي آمدند و بخشــي دیگر اعتقادي به آقاي رئیســي نداشتند اما نســبت به عملکرد آقاي روحاني موضع داشــتند و ميگفتند هرکســي بیاید بهتر از رئیسجمهور چهار سال گذشــته است. به هر تقدیر کســاني که به غیر از روحاني رأي دادند، مشــکلات اقتصادي دولت را ميدیدند و به آن اعتراض داشــتند پس نميتوانیم این آرا را یکدست و یکپارچه بدانیم.

روحانــي ميتواند بــا عملکرد خــودش بخش درخورتوجهــي از ایــن رأيها را جذب کنــد. ما در مســائل اقتصادي پیشــرفتهاي خوبي داشتیم که اگر ادامه پیدا کند قسمت عظیمي از 16میلیونرأیي که به گفته دوســتان به آقاي رئیســي داده شده، به سمت روحاني خواهند آمد. رشد اقتصادي، کاهش مشــکلات معیشتي، تشــنجزدایي، صلح و پیشرفت مســائل بینالملل، قدمهاي مؤثري بود که برداشته شــد که اگر ادامه پیدا کند، درصد عظیمي از جامعه با روحاني همراه خواهند شد.

روحانــي باید این 16 میلیون رأي را به رســمیت بشناســد. مــا حتي بــراي اقلیــت یکدرصدي هم حقوق قائل هســتیم، چه برسد به اینکه 35 درصد افراد به کســي غیر از آقاي روحاني رأي دادهاند. باید حقوقشان رعایت شود.

اســاس اصلاحطلبي بهرسمیتشناختن مخالف است. شعار ما زندهباد مخالف من است. ما نه مرگ ميخواهیــم و نه حذف؛ این را هم در عمل نشــان دادهایم و باز هم نشــان خواهیم داد. آقاي روحاني باید بداند برخورد با این 16 میلیون بسیار مهم است. هنگامي کــه رفتار و منش ما در برابر این 16 میلیون مشــخص و معین باشــد، آن وقت ميتوان عیار این افراد را سنجید.

مــا باید راه را بــراي ورود جوانان در مدیریتهاي کشــور باز کنیم اما بــاز هم باید تأکیــد کنیم اگر فردا کابینه آقاي روحاني با متوسط سن 60 سال بسته شد، نباید ایراد بگیریم زیرا کشور مشکلات خطیر و مهمي دارد که به مدیران باتجربه و شجاع نیاز دارد. در کنار چنین مدیراني نیروي جوان نیز لازم اســت. جوان ما باید مشــق مدیریتي کند تا در آینده بعد از چهار سال یعني سال 1400 ما نسل مدیریتي جواني داشته باشیم که بتواند جایگزین نیروهاي مدیران فعلي شود.

من قصد ندارم براي رئیسجمهور تعیین تکلیف گفتم ولي اگــر بخواهم بگویم فکــر ميکنم حدود دوسوم کابینه باید عوض شوند. وزیران فعلي بسیار انسانهاي شــریف و باشخصیتي هســتند اما شاید مدیران دوره خاصي نباشند که بتوانند شعارهایي که آقاي روحاني داده و توقعاتي که در مردم ایجاد کرده را برآورده کند. به هرحــال اختیار با آقاي روحاني و مجلس اســت اما توقع اصلاحطلبان این است که تغییرات اساسي در سطح کابینه صورت بگیرد. درســت اســت که زنان باید در کابینه حضور داشــته باشند اما بیشترین تأکید ما حضور زنان در سطوح میاني اســت. ما ميتوانیم فرماندار، اســتاندار و مشاوران وزراي زن داشته باشیم.

معتقدم بیشتر از روحاني نهادهاي دیگــر هم بایــد توجــه کننــد که در گردهمایيها چه گذشت. باید آنها به شــعارها و مطالبات مردم نگاه کنند. خــود من در یک ســخنراني هم گفتم کــه نميگویم 80 درصــد مردم بلکه 20 درصــد آنها شــعارها را با جان و دل فریــاد ميزدند. نميشــود به این مــردم بيتوجهي کرد. اگر تلاش آقاي روحاني را در برآوردهکردن درخواست مردم ناکام بگذاریم، این آقاي روحاني نیست که ضرر ميکند بلکه کل کشور ضــرر خواهد کرد. مردم بیــان ميکنند مگر ما نان و مسکن ميخواهیم، ما مطالبات سیاسي نیز داریم.

وقتي ما مردم را قبــول داریم، باید مطالبات آنها را نیز قبول داشــته باشــیم. باید به خواســته مردم توجه شــود و هیچ زماني بهتر از حال حاضر نیست. با یکســري از مکانیســمها همانطور که در برجام ما برد- برد داشــتیم در جریان داخلي نیز ميتوانیم برد – برد داشته باشیم.

مثلا اغلب اعدامها متعلق به بحث مواد مخدر اســت، مشــاهده کردیم که این اعدامها مشــکلي از اعتیــاد ما حل نکرده اســت. باید ایــن بعد را از اســاس جناحي و سیاســي خارج کنیم و براساس منافــع ملي پاي میز مذاکره بنشــینیم تا بهانه را از مخالفان خارجنشــین بگیریم. باید با مسئولان قوه قضائیه بنشــینیم و صحبت کنیم. بــا یک بازنگري کوچک ميتوانیم بخشــي از مشــکلات موجود را حل کنیم. روحاني باید در دور جدید بنشــیند و این مشــکلات سیاسي که فقط هزینه تولید ميکند را از میان بردارد. با مشورت با قوه قضائیه ميتوانیم به راهحلهایي برسیم که منافع ملي را تأمین ميکند و به نفع همه خواهد بود. امیدوارم در حقیقت دنبال ایجاد مکانیســم باشند و براي حل مشکلات برنامه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.