پیروز انتخابات 96؟

Shargh - - سياست - علی شعبانی

الــف- در پی نتایــج انتخابات 29 اردیبهشــت، برخی شــخصیتهای واقعبین اصولگرایان، به نقد خویش پرداختهاند، نقــد عقلانی: نقد روشها، نقد هدفها، نقد عوامل، نقــد کارکردها؛ مهمترین نکته در نقدهــای درونی آنــان، نبود پویایــی در اهداف، برنامهها، سیاســتها، شعارها، کارکردها، روشهای اصولگرایی و عملکرد دستاندرکاران حامی و مروج تفکر و سیاســت اصولگرایی است. فقدان پویایی، به تنهایی برای شکست هر ایدهای کافی است.

ب- اصولگرایــان در چهــار دوره انتخابات 84، ‪92 ،88‬ و 96 نتوانســتند کاندیدایــی در تناســب و شأن منزلت جایگاه ریاســتجمهوری معرفی کنند. گرچه در انتخابات 84 و 88 پیروز شــدند و ســکان را بهدســت گرفتند، اما در ادامه، بــه دلیل عملکرد و کارکــرد ناصحیــح دولتمردان دولتهــای نهم و دهم، دچار پشــیمانی ژرف شدند و زخم ناشی از آن خنجر به خود، دشــوار اســت که بهبود یابد. برخی ســران آن دولتها، با رفتارهای دون شــأن انسانی در این انتخابات و روز رأیگیری، ضمن آشــکارکردن زوایــای دیگری از ماهیت پنهان خود، درس جدیدی به اصولگرایــان دادند. در انتخابــات 96 هم برخی نامزدهای این طیف، با پافشاری بر سیره غیراخلاقی و غیرعقلایــی، نشــان دادنــد کــه اصولگرایــان در معرفــی نامزدها، - و اصل: به کارهــای بزرگ، مرد کارآزموده فرســت- باز هم دچار بیدقتی شــدهاند. همچنین دریافتند که مبنای پیــروزی، نه اجماع، نه هزینهکردهای شــگفتآفرین، نــه حمایت بیچون و چــرا، نــه شــعارهای پرطمطراق، نــه زرقوبرق، نه پوپولیســم، نه رفتار تهاجمی بیپایــه و... که در کنار اصل بــا مردم و برای مردم بودن، بایســتگی و شایستگی شــخص نامزد هم رکن اساسی است. به کارگاه حریربافی، باید حریرباف ماهر فرستاد.

ج- هــر اصلاحطلبــی، اصولگراســت؛ امــا هر اصولگرایی، نه اصلاحطلب، که اصولگرا نیز نیست.

اصلاحطلبان به جوهــر و اصول پایدار، باورمند و پایبندنــد، و اصــلاح در فــروع و کارکردهــا را به مقتضای شــرایط و نیاز زمان، ضروری میدانند. در حقیقت نگرش عقلانی به اداره کشور دارند؛ تناسب هــدف و روشهــا. اصلاحطلبان به اســلام، نظام اسلامی، ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و رهبری، وحدت ملی، کرامت انســانی، اخلاق و ارزشهای ایرانی- اســلامی، دموکراسی، قواعد بازی سیاست و... عمیقا معتقد و دلبســته و وفادارند. همانگونه که دکتر روحانی سوم خرداد، روز حماسه مقاومت ملی- سالگرد آزادسازی خرمشهر عزیز- در مراسم قدردانــی از فعــالان ســتادهای انتخاباتی گفت: اصلاحطلبان، صددرصد رهبری را دوســت دارند؛ برخی گمــان میکنند که تنها خودشــان رهبری را صددرصد دوســت دارند و اصلاحطلبان کمتر، مثلا 96 درصد؛ نه اینگونه نیست، ما همه رهبری عزیز را دوست داریم». اما هر اصولگرایی اصولگرا نیست، نه از این حیث که رقیــب را باور و تحمل نمیکند، غافــل از اینکه گفتمان، تنهــا در پذیرش و تفکیک مــرز خود بــا گفتمانهــای دیگر، هویــت مییابد، بلکــه از این حیث کــه لازمه تــداوم اصولگرایی، اصلاحطلبی است. یعنی دولت و قدرت و حکومت تنهــا و تنها با بازخورد و اصلاح و پیرایش و پالایش مداوم روشها و کارکردهای سیســتم، امکان دوام پیــدا میکند. تفکر ایســتا و ناپویــا و «این همانی» هرگــز نمیتواند در جان و ذهن مــردم جا باز کند. اصولگرایی مستلزم اصلاحات است.

د- همانگونه که یکی از خبرگزاریهای خارجی تحلیل کرده بود، پیــروز انتخابات 96، مقام معظم رهبری اســت. رهبــری یعنی مردم؛ مــردم یعنی رهبری! در 12 سال گذشته، اقلیتی متکی به ابزارها و منابع قدرت سیاســی و اقتصــادی، تلاش کردند با غیریتســازی و بیگانهنمایانــدن اصلاحطلبان، رهبری را که مطلوب و محبوب همه ایرانیان از هر کیش و آیین و هر قوم و نژاد در پهنه این ســرزمین و این سرای امید است، در انحصار خویش درآورند. امــا در این انتخابات، با تدابیر و درایت رهبری عزیز، مردم اثبات کردند که جدایی مردم و رهبری ممکن نیســت و خیال محدودکــردن و تعلق ایشــان به گروهی و تفکری خاص، باطل است. محور تأکیدات رهبری معظم، نظام اســلامی، ایران و مردم است. پیروز انتخابات اخیر، رهبر معظم انقلاب اســت که امواج خروشــان عاشقان ایران و جمهوری اسلامی را به صحنه آوردند، درخت جمهوریت شــاداب و شــکوفا شــد تا گلهای معطر و زیبای اســلامیت بشــکفند و جــان و جهــان مردمان را خوشــبو و دوستداشتنی سازند.

ه- ما، ملت ایران، پیروز شــدیم. همواره پیروزی از آن ماســت تا مادام که دست در دست هم باشیم، تا خرد رهنمای ما باشــد، تا بــاور به روح و عظمت انسانی در ما زنده است، تا روابط اجتماعی را بر پایه احترام و برادری بنا کنیم، تا عشق بورزیم، وجودمان آیینه مهر و دوســتی و ایمان باشد، تا پاسدار حقوق هم باشیم، تا یاور ستمدیده و دشمن ستمگر باشیم، تا از دروغ و دورنگی و نیرنگ و دغل بپرهیزیم، تا آزاد باشــیم، تا راستی و درستی پیشــه کنیم، تا سه اصل جاودانه از میراث نیاکانمان: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را پاس بداریم تا...

برای ســربلند زیســتن، برای با هم زیستن، برای جاودانگی، باید عاشق بود. ایرانیان سربلند، ایرانیان عاشق، پیروزیتان مبارک!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.