از تحسین تا ایجاد نگرانی

Shargh - - سياست -

آخریــن یادداشــت محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه کشــورمان که در نیویورکتایمز منتشــر شد، با واکنشهایــی همراه بود؛ از یکســو مقامات عربی را نگران کرد و از ســوی دیگر تحسین استراتژیستهای آمریکایــی را برانگیخت. او در آن یادداشــت قرارداد تســلیحاتی عربســتان و آمریکا را در خوشبینانهترین حالــت، اخاذی ترامپ از همســایگان ســعودی و در بدبینانهتریــن حالــت تبدیلشــدن آمریکا بــه مزدور ســعودیها در خاورمیانه دانســت. اشــاره ظریف به قراردادی است که هفته گذشته میان آمریکا و عربستان سعودی به ارزش 101میلیارد دلار امضا شد و مبلغ آن تا ســقف 350میلیارد دلار در بازه زمانی 10ساله قابل افزایش است. ظریف در آن مقاله نوشته بود: «حکام مســتبد منطقه این حس را پیدا کردهاند که یک چک ســفیدامضا گرفتهاند تا تمام اعتراضات مسالمتآمیز باقیمانده را ســرکوب کنند». به اعتقــاد وزیر خارجه کشــورمان، آنچه آقای ترامپ انبوه تجهیزات نظامی زیبا خواند، مردابی را که گنداب تروریسم و افراطیگری ستیزهجویانه ایجاد کردهاند، تخلیه نخواهد کرد. همین یادداشــت موجب شد مارک دوبوویست، استراتژیست آمریکایی، ضمن تحســین ظریــف، در صفحه توییتر خود بنویسد: «برایم مهم نیست دیگران درباره او چه میگویند، ولی ظریف حرفهایترین مبلغ نسل ماست. نیویورکتایمز یک اســتاد را نمایان کرده اســت». انور قرقاش، وزیر مشاور امارات، نیز با اشاره به آن یادداشت از اینکه ظریف نماینده جناح اعتدالگرایان است، ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: «من با خواندن مقاله ظریف به این نتیجه رسیدم ایران خواستار همسایگی واقعی نیســت، بنابراین برای حفظ امنیت خود لازم اســت با عربســتان و پادشاهی آن متحد شــویم و وزیر خارجه ایران یادش رفته است که عامل اصلی جنگافروزی در منطقه، اظهارات و اقدامات ایران علیه همسایگانش بود؛ امری که باعث میشــود با هر قیمتی که شــده است، امنیت و ثبات خود را حفظ کنیم. ظریف انقلاب حوثیها و هرجومــرج بحرین و همچنین جنگ ایران علیه سوریه را توجیه میکند، همانگونه که با مغالطه بیش از حد میگویــد ایران پرچمدار دموکراســی در منطقه اســت». اظهارات این وزیــر اماراتی در حالی مطرح شــده که مقامــات ایران بارها تأکیــد کردهاند، هدف ایران ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه است و جمهوری اسلامی ایران آماده گفتوگو و همکاری با کشورهای منطقه است تا صلح را به منطقه هدیه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.