با رسیدن عملیات مومصرلبه دمرامحلپا سیانپیر،حبملالاتی دهاغیرعنظامیاشن شدت گرفته است

Shargh - - جهان -

«خانــوادهام را از دســت دادم، خانــوادهام در خیابان تکهتکه شدند، فقط بچههایم را برداشتم»؛ ایــن اولین کلماتی بود که عابد به ســربازان عراقی گفت وقتی به خط مقدم جنگ رســید. دختر و پسر زخمــیاش را که موقع فرار از موصل پنج بار مورد اصابت گلوله داعش قرار گرفته بودند، با خود حمل میکــرد. وقتی خودروی بمبگذاریشــده داعش در خیابان منفجر شــد، همســر و پســر ۱۱سالهاش پیش چشــمانش جان دادند؛ اما او از مهلکه جان ســالم به در برد. عابد در گفتوگو با سازمان نجات کــودکان گفت: «وقتی حملات هوایی و شــلیکها آغاز شد، بین دیوار و یک خودرو پناه گرفتم و ناگهان انفجاری رخ داد. وقتی خودرو منفجر شد من کمی جلوتر بــودم و بههمیندلیل انفجار باعث شــد به جلو پرتاب شــوم». او برای چنــد دقیقه بیهوش شده و ســپس با صدای جیغ فرزندانش بیدار شده اســت. این روایت عابد بود از فاجعهای که پشــت ســر گذاشــته؛ اما صدای بســیاری از مردم موصل در همان شــهر جنــگزده خفه میشــود. کابوس مردم موصل از ســال 20۱۴ شــروع شد، وقتی گروه داعش این شــهر را به تصــرف خود درآورد. حالا و بعد از سه سال، نبرد نیروهای عراقی و همپیمانان آنها بــرای بازپسگیری موصل بــه روزهای پایانی خود نزدیک میشــود و اگرچه امید مردم این شهر بــرای رهایی از داعش کمکم رنگ واقعیت به خود میگیرد؛ اما غیرنظامیان درحالحاضر حتی شدیدتر از پیش هدف قرار میگیرند. آنطورکه لیز گراندی، مســئول هماهنگکننــده کمکهای بشردوســتانه ســازمان ملل متحد در عراق به «بیبیسی» گفته، درحالیکه نبرد موصل وارد مراحل پایانی میشود، غیرنظامیــان در معرض شــدیدترین خطرات قرار گرفتهانــد. به گفته او، درحالیکه ســاکنان موصل

مدتهاســت با کمبود آب و برق مواجهاند، نیروهای داعش مستقیما غیرنظامیان را هدف قرار میدهند.

پیشتر کمیسر ســازمان ملل متحد در امور حقوق بشــر نیز از داعش بهدلیل اســتفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپرانسانی، انتقاد کرده بود. این اظهارات در حالی منتشر شده است که نبرد برای خارجکردن باقیمانــده نیروهای داعــش از موصل در مراحل پایانی اســت. هنوز برخــی از نقاط غرب موصل در کنترل نیروهای داعش اســت. دولت عراق پیشتر گفتــه بود تا ماه ژانویه موصــل را آزاد خواهد کرد؛ اما نبــرد برای کنتــرل کامل بخــش غربی موصل همچنان ادامه دارد. هزاران نفر از نیروهای عراقی، پیشــمرگههای کُرد، افراد قبیلههای عرب ســنی و شــبهنظامیان شــیعه، در کنار جنگندههای ائتلاف به رهبــری آمریکا بــرای آزادی موصل میجنگند. براساس گزارشها روز شــنبه دولت عراق از مردم غرب موصل خواســته بــود منطقه را تــرک کنند؛ اما همزمان گزارشهایی منتشــر شــد که نیروهای داعش آنهایی را که قصد فرار دارند، میکشــند. از زمان آغــاز عملیات بازپسگیری موصــل در اکتبر ســال گذشــته، صدها هزار غیرنظامی به شهرهای شــمالی کوچ کردهاند. اکنون سازمان ملل میگوید در روزهای آتی مردم با بزرگترین خطر از زمان آغاز عملیات روبهرو خواهند شد.

موصل بهزودی آزاد میشود

غیرنظامیــان موصل زیــر شــدیدترین حملات داعــش قرار گرفتهانــد؛ اما ارتش عــراق میگوید راهی تا آزادی نمانده است. روز گذشته ارتش عراق ابراز امیدواری کرد که تا 72 ســاعت دیگر نیروهای داعــش را از این شــهر بیرون کند. رهبــر عملیات عــراق گفت بــا وجــود مقاومت شــدید نیروهای داعش، نیروهای عراقــی آنها را به عقب میرانند. بااینحال دو نفر از افسران ارتش عراق که به شرط ناشــناسماندن با آسوشــیتدپرس گفتوگو کردند، پیشروی در شــهر قدیمی موصل را «محتاطانه» و درگیری روز یکشنبه را «پراکنده» توصیف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.