تظاهرات هزاران اسرائیلی برای صلح با فلسطینیان

Shargh - - جهان -

هــزاران اســرائیلی در دفــاع از پایــان منازعات خاورمیانه در تلآویو تظاهرات کردند؛ آنها خواســتار اجــرای «راهحل دو دولت» شــدند؛ در این تظاهرات پیــام محمود عبــاس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین نیز قرائت شــد. به گزارش دویچهوله، این افراد که روز گذشته به خیابانهای تلآویو آمده بودند، پلاکاردهایی علیه ۵0 ســال اشغال مناطق فلسطینی در دســت داشــتند: «۵0 ســال کافی اســت ـ اکنون نوبت صلح اســت».این تظاهرات به دعوت سازمان اســرائیلی «صلح اکنون» صورت گرفــت که منتقد شهرکسازیهای اسرائیل در مناطق فلسطینینشین کرانه غربی رود اردن و شــرق بیتالمقدس اســت. «آوی بوسکیلا»، رئیس سازمان «صلح اکنون» گفت این تظاهرات «علیه ناامیدی کــه دولت به ما ارزانی میدارد، اشــغالگری، خشــونت و نژادپرستی» بر پا میشود. او افزود: «وقت آن رسیده که به اسرائیلیها، فلســطینیها و تمامی جهان ثابت شــود که بخش مهمی از جمعیت اسرائیل مخالف اشغال و خواستار راهحل دو کشور است».

براســاس برآورد روزنامه اســرائیلی «ها آرتص»، حــدود ۱۵ هزار نفر در این تظاهرات شــرکت کردند. «اســحاق هرتزوگ»، رهبر مخالفان رژیم اسرائیل در ســخنرانی خود در میدان مرکــزی «رابین»، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل را متهم به ایجاد ترس و ازدستدادن موقعیتها برای برقراری صلح کرد.

بحــث شهرکســازیها کــه هــم در داخــل ســرزمینهای اشــغالی و هم در مجامع بینالمللی مخالفان جــدی دارد، مهمترین مانع بر ســر تحقق راهکار دو دولتی است و تاکنون اسرائیل حاضر نشده از این امر کوتاه بیاید.

زمان صلح فرا رسیده

در جریــان این تظاهرات پیــام «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرائت شد؛ او در این پیام گفت: «زمان آن رسیده که ما با هم در صلح، هماهنگی، امنیت و ثبات زندگی کنیم». عباس گفت تنها راه برپایی صلح «راهحل دو دولت» برای دو ملت با مرزهای تعیینشده در جنگ ششروزه سال ۱۹۶7 است. او از اســرائیل خواست یک کشور فلسطینی را به رســمیت بشناسد و به اشــغال پایان دهد. عباس جریانهای سیاسی دیگر اســرائیلی را به پیوستن به جریان کنونی برای رســیدن به فراکســیون سیاســی فراخواند که قادر است صلح را میان ملت فلسطینی و اســرائیل برقرار کند. دونالــد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دوشنبه و سهشــنبه 22 و 2۳ می از اسرائیل و مناطق فلسطینینشــین دیدن کرد. ترامپ که قصد دارد دو طرف را به ســوی مذاکرات تازه صلح سوق دهــد، از پدیدآوردن چشــمانداز «توافــق نهایی» در منطقه سخن گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.