کرهشمالی یک «سامانه پدافند هوایی جدید» آزمایش کرد

Shargh - - جهان -

خبرگزاری رســمی کرهشــمالی میگوید رهبر آن کشــور «کیم جونگاون» بر روند آزمایش «ســامانه جدید پدافند هوایی» نظارت کرده و خواســتار «تولید انبوه» و «اســتقرار آن در سراســر کشور» شده است. به گــزارش دویچهوله، به گــزارش خبرگزاری دولتی آن کشــور آزمایش انجام شــده «موفقیتآمیز» بوده است. رهبر کرهشــمالی در جمع مقامهای ارتش آن کشور گفته در مقایســه با آزمایشهای سال گذشته، ســامانه اخیر در هدفیابی پیشرفت کرده و کارآمدتر شده است.

کیم جونگاون گفت: «این جنگافزار که کارآمدی آن بهطور واقع تأیید شــده، باید بهطور گسترده، برای قرارگیری در سراســر کشــور، تولید شــود... تا رؤیای وحشــیانه دشــمن بــرای فرمانروایی بر آســمان و رجزخوانی، برآورده نشود». هیچ منبع مستقلی هنوز جزئیاتی از این سامانه و مراحل آزمایش آن را منتشر نکرده است.

گزارش خبرگزاری دولتی کرهشــمالی روز گذشته منتشــر شــد اما در آن بــه زمان دقیــق آزمایش این پدافند اشارهای نشده است. این خبرگزاری مینویسد سامانه جدید ضدهوایی میتواند «موشکهایی را که از نقاط مختلف به ســوی این کشور شلیک میشوند، شناســایی، ردیابی و دفع کند». این خبرگزاری به نقل از کیم جونگ اون نوشــت تمامی مشــکلات مربوط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.