19 کشته در درگیری داعش و نیروهای دولتی فیلیپین

Shargh - - جهان -

درگیریهای خیابانی میان نیروهای فیلیپینی و نیروهای داعش در شــهر ماراوی همچنان ادامه دارد. ارتش فیلیپین روز گذشته اعلام کرد در این درگیریها ۱۹ غیرنظامی کشته شدهاند و شمار کشتههای نظامی نیز به نزدیک صد نفر رســیده است. براساس گزارشها سه زن و یک کودک در میان کشتهشدهها بودهاند. درگیری نیروهای ارتش با گروه تروریســتی داعش در شــهر ماراوی در جنــوب فیلیپین از یک هفته پیش آغاز شــد. شهر ماراوی، شهری مسلماننشین در جنوب فیلیپین با 200 هزار نفر جمعیت است که از هفته اخیر و با حمله گروه داعش عرصه درگیری نیروهای امنیتی با تروریســتهای این گروه اســت. مقامهای امنیتــی فیلیپینی اعلام کردند در درگیری داعش و نیروهای امنیتی، عناصر گروه تروریســتی داعش ضمن هدفقراردادن غیرنظامیان تاکنون دستکم ۵۱ غیرنظامی را کشتهاند. درگیریهای شهر ماراوی پس از آن آغاز شــد که نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بازداشت «ایسنیلون هاپیلون»، سرکرده داعش در این شهر اجرا کردند. از یک ســال پیش همزمان با رویکارآمدن رودریگو دوترته، رئیسجمهوری فیلیپین، حملات گروههای اسلامگرا در این کشور افزایش یافته است. گروههای مائوته، ابوسیاف و جبهه آزادیبخش مورو از جمله مهمترین گروههای مسلح اسلامگرا در فیلیپین به شمار میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.