انتشار تصاویر بمبگذار منچستر

Shargh - - جهان -

پلیس برای نخســتینبار تصاویــر دوربینهای سطح شهر منچســتر از ســلمان عبدی را منتشر کرده اســت؛ فردی که دوشــنبه گذشــته در یک حملــه انتحــاری 22 نفــر را کشــت و ۶۶ نفر را مجــروح کــرد. بــه گــزارش بیبیســی، پلیس منچستر که میگوید تنها دو ساعت بعد از حمله دوشنبهشــب یقین پیدا کرده بود ســلمان عبدی عامل این حمله بوده اســت، در پنج روز گذشــته برای پیداکردن ســرنخهای بیشــتر و همدســتان احتمالی او، به ۱۴ مکان در سطح این شهر یورش برده و ۱۳ نفر را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست این تصاویر که گفته میشود روز دوشنبه و پیش از حمله ســلمان عبدی به سالن سرپوشیده منچســتر آرنا گرفته شده در کدام نقطه شهر ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.