اعلام حکومت نظامی در کشمیر هند

Shargh - - جهان -

نیروهای پلیس و ســربازان ارتش روز گذشته همزمان با اجرای حکومت نظامی، گشــتزنی در خیابانها را آغاز کرده و به ســاکنان شهر سرینگر و ســایر شــهرهای این منطقه مورد مناقشه تذکر دادند تا از منازلشــان خارج نشوند. هزاران نفر از مردم برای شرکت در مراســم خاکسپاری یکی از فرماندهان جداییطلبان که در تیراندازی نیروهای امنیتی کشــته شد، در جنوب کشــمیر هند تجمع کردند و شــعارهایی برای آزادی کشــمیر و پایان حکومت هند بر آن سر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.