درگیری پلیس با معترضان به سرکوب رسانهها در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

معترضــان ضددولتی در ونزوئلا به مناســبت دهمین ســال بستهشــدن یک شــبکه تلویزیونی محبوب به دست دولت، به خیابانهای کاراکاس آمدند. به گزارش ایســنا، بهنقل از شــبکه خبری تیآرتــی ورلد، معترضــان ضددولتــی و پلیس ونزوئــلا شــنبه مجــددا درگیــر شــدند. جوانان ماسکپوش خیابانهای اصلی کاراکاس را بستند و خودروهایی را به آتش کشیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.