آمادگی مسکو برای مذاکره سازنده با آمریکا

Shargh - - جهان -

معاون رئیسجمهور روســیه تأکید کرد مسکو آماده برگزاری مذاکرات سازنده با واشنگتن است. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشره، معاون رئیسجمهور روسیه گفت: جهان به نقطه خطرناکی رسیده و اوضاع به تنش در روابط میان روسیه و غرب منجر شده است. حل این مسئله به کارشناسان بستگی دارد. نمیتوان همه مشکلات را حل کرد اما باید بهتدریج از پرتگاه دور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.