«اتاق جنگ» کاخ سفید برای مقابله با اخبار ضدترامپ

Shargh - - جهان -

دولت آمریکا در حال بررســی گزینه ایجاد یک گروه ویژه موســوم به «اتاق جنگ» در کاخ سفید اســت تا بتواند با تهدیدات علیه ریاستجمهوری ترامپ مانند ادعاهایی درباره روابط محرمانه وی با روســیه، مقابله کند. کاخ ســفید اکنون در حال بررســی ایجاد یک گروه ویژه تحت رهبری استیو بنن، استراتژیست ارشد کاخ سفید، است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.