«تمارض»؛ از ترانسیلوانیا تا شانگهاي

Shargh - - هنر -

شــرق:

فیلــم «تمــارض» بــه نویســندگی و کارگردانی عبد آبست با نمایش در آلمان، فرانســه و رومانی به تــور اروپایي خــود ادامه ميدهد. مقصــد بعدی این فیلم کشــور چین است و اولین نمایش سینمایياش را با حضور در فستیوال فیلم شانگهاي آغاز ميکند. «تمارض» اولین نمایش جهانــی خود را با حضــور در بخش فروم شصتوهفتمین دوره فستیوال فیلم برلیــن آغاز کرده بود. پس از آن به فلورانس ایتالیا رفت و در هشتمین دوره فســتیوال «اکنــون خاورمیانه» نمایــش داده شــد.این فیلــم اوایل خردادمــاه در جشــنواره ســینمایی «ایرانیــان کلن» که ســوم تــا هفتم خرداد در کلن آلمان برگزار شد، روی پــرده رفت. پس از کلــن، «تمارض» راهی رومانی میشــود تا در مسابقه اصلي شــانزدهمین دوره فســتیوال فیلم ترانسیلوانیا که از ١١ تا ٢١ خرداد برگزار ميشــود، با فیلمهاي دیگر به رقابت بپردازد. ترانسیلوانیا بزرگترین فســتیوال فیلــم روماني اســت، این فســتیوال هرســاله بزرگداشتي براي یكــي از تأثیرگذارتریــن افراد صنعت ســینما برگزار ميکند. آنها امسال در نظــر دارند که از «آلن دلون» ســتاره دهه 70 و 80 سینماي دنیا، با حضور خــود او، در کلوج ناپــوکاي روماني، محل برگــزاري جشــنواره، تقدیر به عمل آورند.بعد از روماني، «تمارض» راهي فرانسه ميشــود تا در پنجمین فســتیوال فیلمهــای ایرانــی پاریس که از ٢٤ تا ٣0 خــرداد برگزار خواهد شــد، روي پرده برود. بیســتمین دوره جشــنواره فیلــم شــانگهای آخرین میزبان فیلــم «تمارض» در خردادماه خواهــد بــود. این جشــنواره که جزء جشنوارههاي رده الف دنیاست، از ٢7 خــرداد تا پنج تیر در شــانگهای چین برگزار میشــود. «تمارض» در بخش پانورامــاي این جشــنواره به نمایش درمیآید. مریم شفیعي، تهیهکنندگی و محمــد اطبایــي، عرضــه و پخش بینالمللي فیلم را عهدهدار هســتند. «تمــارض» محصــول هیــچ فیلم و اولین فیلم بلند ســینمایی عبد آبست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.