شبهای رمضان با «سینماتوگراف»

Shargh - - هنر -

شــرق:

گالــری آس قصــد دارد برای دومیــن بار نمایشــگاهی بــا موضوع پوسترهای اورجینال سینمای کلاسیک و پخــش ایــن فیلمهــا برپــا کند.به گــزارش روابط عمومــی گالری آس، ایــن نمایشــگاه از جمعــه 5 خرداد میزبــان علاقهمندان شــده اســت و عــلاوه بر نمایش پوســترها، با پخش هر شــب یكی از این فیلمها به نقد و بررســی فیلمهای کلاسیک با حضور منتقدین نیــز میپردازد. در بخش اول قرار اســت فیلمهایی ماننــد ریچارد سوم، دکتر ژیواگو، پدرخوانده٢، پیامبر، روشنیهای صحنه، فرانكشتاین و... به نمایش در بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.