اخاذي از شهروندان به بهانه خريدوفروش فيش حج

Shargh - - حوادث -

شرق: معــاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهــی ناجا از دســتگیری کلاهبرداران مؤسســه خیریــهای که بــه بهانه خریدوفــروش فیشهای حج از شــهروندان اخاذی میکردند، خبر داد و به شــهروندان توصیه کرد: برای ثبتنام حج تمتع و عمره به دفاتر تأییدشــده از سوی ســازمان حج و زیادت مراجعه کنند.

ســرهنگ محمدرضــا اکبــری افــزود: در پی انتشــار خبری مبنی بر اینکه یک مؤسسه خیریه از متقاضیان حج ثبتنام میکند، برخی از شهروندان که آرزوی سفر به ســرزمین وحی را داشتند، اقدام بــه خرید فیــش کردنــد. وی با بیان اینکــه افراد کلاهبردار بــا ترفند اینکه این مؤسســه فیشهای حــج مربوط به یکــی از ســازمانهای دولتی را با قیمــت مناســب در اختیــار زائران قــرار میدهد، افزود: از آنجا که تعدادی از افراد موثق محلی نیز واسطه و مُبلغ این امر بودند، در مدتی کوتاه صدها نفــر برای خرید فیش خــارج از نوبت، به دفتر این مؤسسه مراجعه و با پرداخت مبلغ مدنظر، ثبتنام کردند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: پس از گذشت چند هفته، خریداران فیشها که منتظر اعلام فهرست و زمان اعزام زائران خانه خدا بودند، متوجه شدند نام آنها در فهرســت زائران نیســت؛ بنابراین برای پیگیری موضوع به دفتری که فیش حــج را خریده بودند، مراجعه کردند؛ اما با دفتر بسته و متصدیان متواری مواجه شــدند. وی به طرح شــکایت شــهروندان در مراجــع قضائی و ارجاع ایــن پرونده به پلیس آگاهی اشــاره کرد و گفت: در تحقیقات تخصصی کارآگاهان، مشخص شد چند زن با اجاره دفتری با عنوان مؤسسه خیریه و با همکاری فردی که سابقه طولانی دلالی فیشهای حج را داشــته، این کار را انجــام دادهاند. این مقام انتظامی تصریح کرد: این افراد شــیاد با تبلیغات دروغین و بــا دامنزدن به آتش اشتیاق متقاضیان و سوءاستفاده از این حس معنــوی، در قبال دریافت مبالغــی از آنها، به آنان برگههای رســید وجه و وعده اعــزام فوری به حج را میدادند یا در مواردی، تعدادی فیش تقلبی در اختیارشــان قرار داده و ســپس در فرصت مناسب متواری شده بودند.

وی گفــت: پــس از انجام اقدامــات تخصصی پلیســی و چهرهنگاری متهمان، محل اختفای آنان شناسایی و تمام این افراد دستگیر شده و به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

ســرهنگ اکبری به صبــر و شکیبایینداشــتن متقاضیــان و تلاش برای عزیمت خارج از نوبت به سرزمین وحی )حج( اشــاره کرد و گفت: مراجعه بــه شــرکتهای غیرقانونــی و دفاتــر تبلیغاتی و تسلیمشــدن متقاضیان در برابــر تبلیغات فریبنده ســودجویان مبنی بر اعزام فــوری به حج، طمع و بیتوجهي به اشــکالات شــرعی و قانونی از سوی دارندگان فیــش برای فروش به منظور دســتیابی به ســود بیشــتر و دهها موضوع دیگر، باعث شده تا دارندگان، فروشــندگان و خریداران فیش حج به راحتی در دام افراد شیاد و کلاهبردار بیفتند. معاون مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی ناجا ضمن هشدار به شهروندان، گفت: صبورینداشتن متقاضیــان و تــلاش آنان برای عزیمــت فوری به حج و دســتیابی به هدفی موجــه از طریق خلاف ضوابط قانونی و همچنین تسلیمشدن آنها در برابر تبلیغات فریبنده سودجویان، موجب زیان و ضرری میشــود که گاهی جبرانناپذیر اســت؛ مردم باید توجه و دقت لازم را دراینباره داشته باشند.

این مقــام انتظامــی ادامه داد: فروش اســناد و فیشهــای تقلبی و جعلی حج از ســوی برخی دلالان، برای خریــداران مشــکلات حقوقی ایجاد میکند؛ بنابراین متقاضیان تشــرف به حج تمتع و عمره مفرده، با مراجعه به ســازمان حج و زیارت و دفاتر و نمایندگیهای مجاز آن ســازمان، نسبت به تهیه فیش و واریز وجه در شعب منتخب بانکهای اعلامــی اقــدام و از مراجعه به ســایتها و دفاتر غیرمجاز و پاســخگویی بــه تماسها و پیامکهای ناشناســی کــه متقاضیان را دعوت بــه واریز وجه میکنند، جــدا پرهیز کنند. وی به تبلیغات فریبنده ســودجویان در فضای مجازی مبنی بر اعزام فوری به حج اشــاره و به شــهروندان توصیه کرد: برای تهیه فیش حج، صرفا به دفتر سازمان حج و زیارت اســتان خود مراجعه و از پرداخــت پول و تحویل مدارک به افرادی که با تبلیغات گســترده و فریبنده مدعی فروش فیشهای حج بــا نوبتهای فوری هســتند، خودداری کرده تا گرفتار افراد ســودجو و کلاهبردار نشوند.

ســرهنگ اکبــری در خاتمه به ظاهر آراســته، شــیکپوش و خوشبرخــورد بیشــتر کلاهبرداران اشــاره کرد و گفت: این افراد ظاهر خود را مطابق بــا موضــوع کلاهبــرداری منطبق کــرده و در این راســتا شــهروندان به راحتی فریب ظاهرسازی و چربزبانی آنان را میخورند که در این رابطه نباید صرفا به ظاهر افراد، وضعیت شــرکت، دفتر محل کار و برخوردهــای محترمانه آنان توجه کرد، بلکه باید از رســمی و غیررســمیبودن شرکت مطمئن شد. وی اضافه کرد: عدهای سودجو با سوءاستفاده از علایق مذهبی مردم در پوشش خرید فیش تمتع و عمره بــه بالاترین قیمت، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.

وی ادامه داد: در این نوع شگرد، افراد کلاهبردار بــا افتتاح یک دفتر بدون مجوز در ســطح شــهر با انجام تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی، شــبکههای اجتماعی، کانالهــای تلگرامی و حتی رســانهها و جرایــد یا با راهاندازی ســایتی با عنوان سازمان حج و زیارت، با ترفندهای خاصی اقدام به دریافت وجه برای ثبتنــام در کاروانهای اعزامی فوری حج و زیارت میکنند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: نقل و انتقال فیش حج تنها تحت ضوابط و شرایط ویژه و موارد خاص و فقط از طریق دفاتر سازمان حج و زیارت و با حضور صاحب فیش انجام میشود. هرگونه نقل و انتقــال آزاد فیش حج که خارج از ســازمان حج و زیارت انجام شــود، قانونی نیســت و کلاهبرداری به شــمار میآید. وی افزود: افرادی که در تبلیغات خود مدعی میشوند نقل و انتقال فیشها به تأیید سازمان حج و زیارت رسیده است، خلاف واقع ادعا کردهانــد. این مقام انتظامی ادامه داد: دلالان برای کسب درآمدهای میلیونی، با استفاده از نبود آگاهی و اطــلاع کافی مــردم، فیش حج آنهــا را با قیمت پایین خریداری و با درج آگهی در برخی رســانهها، اقدام به فروش آن میکنند.

سرهنگ اکبری اضافه کرد: گروهی از دارندگان فیش حــج که قصد دارند از اعتبــار و امتیاز فیش خود استفاده مادی ببرند، اغلب به علت آگاهنبودن و اطلاعنداشــتن از قوانین و مقررات، در دام افراد ســودجو و کلاهبردار گرفتار میشــوند. وی ادامه داد: ایــن افــراد به امید نفــع و ســودی بالاتر، در بســیاری از مــوارد نهتنها ســودی نمیبرند، بلکه بــه دلیل سوءاســتفاده دلالان و کلاهبرداران از این مســئله، امتیاز فیش خود را نیز از دست میدهند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا به شــهروندان توصیه کرد: بایــد برای انتقال فیش حج، به دفاتر دارای مجوز رسمی از سازمان حج و زیارت مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، نباید به هر دفتری که با این عنوان فعالیت دارد، اعتماد کرده و مبالغی را پرداخت کنند.

وی بــه تمام شــهروندانی که قصد ســفرهای زیارتی خصوصا ســرزمین وحــی را دارند، توصیه کرد: فریب شگرد افراد سودجو را نخورند و هرگونه مورد مشکوک را با پلیس در میان بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.