کلاهبرداری 300میلیاردی در خرمآباد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامی اســتان لرســتان گفت: بــا تلاش مأمــوران عملیات ویــژه پلیس آگاهی این فرماندهی ســه نفر جاعل و کلاهبردار 3۰۰میلیاردریالی در خرمآباد شناسایی و دستگیر شــدند. ســردار «محمــد قنبری» گفــت: در پی مراجعــه شــهروندی به پلیس آگاهی اســتان و اعلام اینکــه 3۰۰ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری شــده اســت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمــوران عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت. وی در ادامــه افزود: با بررســیهای بهعملآمده مشخص شــد شــاکی به علت بیماری خاص در یکــی از بیمارســتانهای پایتخت تحــت درمان بوده است که سه نفر شــریک وی از این فرصت استفاده و با جعل اســناد اقدام به فروش اموال شــرکت موردنظر کردهانــد. فرمانــده انتظامی لرســتان در ادامه تصریح کرد: مأموران با کارهای اطلاعاتی و پلیســی ســه نفر اعضــای باند را در خرمآباد شناسایی و دستگیر کردند. سردار قنبری خاطرنشــان کرد: متهمان به جرم خــود اقرار و اذعان کردند با راهاندازی کارخانهای با مشــارکت مالباخته اقــدام به تولید محصــولات مصرفی کردهاند که بعد از مدتی شاکی دچار بیماری و در بیمارستان بستری میشود، متهمان با ترفندهای متقلبانه و با اسناد غیرواقعی از شریک خود 3۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری ميکنند. این مقام ارشد انتظامــی در پایان گفت: کلاهبرداران براي ســیر مراحل قانونی همراه با پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.