نجات بیش از 100 پناهجو در سواحل تونس

Shargh - - حوادث -

فرانسپرس:

یک مقام مســئول در ســازمان هلال احمر تونس شنبهشب گفت: ارتش تونس، 126 پناهجو از جمله هفت زن حامله از کشورهای جنوبی قاره آفریقا را که قصد داشــتند از سواحل لیبی عازم ایتالیا شوند، در نزدیکی سواحل تونس نجــات داده اســت. خبرگــزاری فرانســه بدون اشــاره به نام این مقام مســئول گزارش کرد؛ یکی از پزشــکان دراینباره گفته: ماهیگیران تونسی به ارتش اعلام کردند که یک کشتی حامل پناهجویان در ســواحل «بن قــردان» در جنــوب تونس و در مرز لیبی دچار مشــکل شــده اســت. وی افزود: ۴8 نفــر از این افــراد را زنــان از جمله هفت زن حامله و ســه کودک تشــکیل میدادند که بیشتر آنها از کشــورهای نیجریه، مالــی و گامبیا بودند. این پزشــک تصریح کــرد: نجاتیافتــگان به بندر جرجیس تونس منتقل شدند و کمکهای اولیه را دریافت کردند تا به شهر «مدنین» اعزام شوند. با سرنگونی معمر القذافی، دیکتاتور پیشین لیبی در سال 2۰11 میلادی و بروز هرجومرج در این کشور شــمال آفریقا، قاچاقچیان مهاجران غیرقانونی را بر آن داشــت تا ســالانه هزاران نفر را به صورت قاچاق راهــی اروپا کننــد. ســازمان بینالمللی مهاجرت پیشتر اعلام کرد که 15۰ پناهجو جمعه گذشته در دریای مدیترانه مفقود شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.