دستگیر ي ضارب مأمور راهنمایی و رانندگی سنندج

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان کردستان گفت: راننده خودروي پیکان که عصر شنبه یک مأمور راهنمایــی و رانندگــی را در میدان آزادی ســنندج زیر گرفت و فرار کرد، دســتگیر و خودرویش نیز توقیف شــد. ســرهنگ رمضان نادری افزود: روز شنبه راننده یک دســتگاه خودروي پیکان در ایستگاه حســنآباد میــدان آزادی ســنندج، در مقابــل تذکر مأمــور راهنمایــی و رانندگی، در اقدامی ناشایســت وی را بــا خودروي خود زیر گرفــت. وی اضافه کرد: مأمور راهنمایی و رانندگی مســتقر در این ایستگاه از رانندگان خودروهای شــخصی خواســته بود که در ایستگاه تاکســی توقف نکنند اما راننده این خودرو به جای تمکین، این اقدام غیراخلاقی را انجام داده بود. وی اظهار کرد: خودروي مذکور پس از فرار از صحنه شناسایی و توقیف و پس از تکمیل پرونده به مقامات قضائی تحویل داده شد. سرهنگ نادری درخصوص وضعیت ســلامتی مأمــور راهنمایــی و رانندگی این حادثه نیز گفت: خوشــبختانه در این حادثه به مأمور راهنمایی و رانندگی صدمه جدی وارد نشده و دیروز از بیمارســتان ترخیص شد. روز گذشته فیلم کوتاهی از برخورد یک خودرو با مأمور راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی )اقبال( سنندج در فضای مجازی تلگرام منتشر شده بود که بازتاب بسیار گستردهای داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.