کشف بیش از 5 تُن مواد افیونی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی خراسانرضوی از انهدام 12 بانــد قاچاق مواد افیونی و کشــف بیش از پنج تن انواع مواد مخدر از ابتدای ســال جــاری تاکنون خبر داد. ســردار «بهمــن امیریمقدم» گفــت: از ابتدای امسال جانبرکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراســانرضوی با ردزنیهای اطلاعاتی و تحقیقات علمی - پلیســی، 12 باند عمده قاچــاق مواد مخدر از اســتانهای جنوبی کشور به شهرســتان مشهد را شناسایی و متلاشی کردند. سردار امیریمقدم افزود: در این عملیاتها، چهارهزارو 61۴ کیلوگرم تریاک، 6۰۷ کیلوگرم حشیش، 39 کیلوگرم هروئین و چهار کیلوگرم سایر مواد افیونی کشف شده است. وی با بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان خراسانرضوی از ابتدای ســال جاری 5۴ منزل مســکونی را که پاتوق قاچاقچیان و ســوداگران مرگ بود، نیز بازرســی کرد، گفت: در این راســتا 119 خودرو و 1۴۴ دستگاه گوشی همراه توقیف شــد. فرمانده انتظامی خراسانرضوی از همکاری آگاهانه شــهروندان فهیم و قدرشناس با خدمتگزاران خود در پلیس رضوی تشکر کرد و گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همچنین از ابتدای امســال تاکنون 26هزارو 35۴ عــدد انواع قرصهای روانگردان را کشف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.