کشف 100 کیلو تریاک از تانکر کامیون

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف صــد کیلوگرم تریــاک جاسازیشــده از تانکر یک دســتگاه خودروي کامیون در شهرستان فردیس خبر داد. ســردار «کامرانیصالــح» گفت: در پی دریافــت گزارشهایی مبنی بر ورود یک دســتگاه کامیون حامل مواد مخدر به شهرســتان فردیس، اکیپــی از مأموران پلیــس مبارزه با مــواد مخدر این شهرســتان پیگیری موضوع را در دســتور کار خــود قرار دادنــد. وی افزود: مأمــوران با انجام مراقبتهــای شــبانهروزی و رصــد اطلاعاتــی، خــودروي مذکــور را در یکی از محلات حاشــیه شهرســتان فردیــس درحالیکه دو نفــر در حال انتقال مواد مخدر از دریچــه تانکر خودرو بودند، مشــاهده کردنــد. ســردار کامرانیصالح گفت: مأموران با هماهنگی مقام قضائی در بازرســی از تانکر کامیون 1۰ بسته تریاک به وزن صد کیلوگرم، کشف و در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.