مرگ جوان 28ساله هنگام شنا

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانده انتظامــی شهرســتان جهرم از غرقشــدن یک جــوان 28ســاله در رودخانه بخش سیمکان این شهرستان خبر داد. سرهنگ عبدالعظیم انصاری گفت: در پی اطلاع پلیس از غرقشدن فردی در رودخانه بلافاصله مأموران انتظامی برای بررســی موضوع به محل موردنظر اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد جوانی 28ساله به همراه ســه نفر از دوســتانش در رودخانه در حال شــناکردن بودهاند که وی به دلیل آشنانبودن با فنون شنا، غرق شــده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان جهــرم تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، جســد این جوان برای بررســی بیشتر به پزشــکی قانونی منتقل شــد. انصاری در پایــان به شــهروندان توصیه کرد: بههیچوجه به رودخانهها و تالابها نزدیک نشوند و از شناکردن در این مکانها جدا خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.