آخرین وضعیت پرونده قتل عام خانوادگی در خرمآباد

Shargh - - حوادث -

میزان:

رازانی، دادســتان عمومــی و انقلاب مرکز استان لرستان، در تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل عام خانوادگــی در خرمآباد گفــت: درحالحاضر در حال بررســی جزئیات حادثه هســتیم تا بتوانیم پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست را صادر کنیم. وی گفت: در ایــن پرونده فعلا منتظر نظریه کارشناســی اسلحهشناســی هســتیم تا بتوانیم بر جزئیات حادثه اشــراف دقیقتری داشته باشــیم. این مقام قضائی گفت: پس از دستگیری قاتل و همدست او تحقیقات با سرعت بیشــتری در حال انجام است. البته اولیای دم از نفر ســومی نیز در این رابطه شکایت کردهاند و معتقد هســتند که آن فرد هم در وقوع قتل به نوعی شــریک جرم بوده است که دادسرا به این موضوع نیز ورود کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.