سقوط هواپیما در حومه مسکو 3 کشته داشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

ســقوط یک فروند هواپیما در حومه مسکو ســه کشته بر جای گذاشــت. هواپیمای سبک از نوع «یاک-18» شنبه نزدیک منطقهای مسکونی در استان مسکو ســقوط کرد و یک خلبان و دو مسافر آن جان خود را از دســت دادند. شــبکه دوم تلویزیون دولتی روســیه اعلام کــرد: حادثه در منطقه موژایســک در حدود صدکیلومتری غرب مســکو رخ داد و هواپیما پس از سقوط دچار آتشسوزی شد. تحقیقات درباره سقوط هواپیما آغاز و هنوز علت سقوط آن مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.